Tag Archives: công nghệ tiện

Máy tiện và hệ trục tọa độ máy tiện CNC

Có nhiều loại máy tiện NC/CNC khác nhau, từ loại đơn giản với hai trục tọa độ đến các trung tâm gia công nhiều trục, nhiều trục chính, trung tâm gia công phối hợp tiện – phay. Hệ thống tọa độ trên máy tiện NC/CNC cũng được sử dụng chung …

Xem thêm

Công nghệ lập trình tiện NC

Các lệnh di chuyển dao G00 Di chuyển dao nhanh (không cắt gọt) từ vị trí điểm 0 đến vị trí điểm A (hình a) Cấu trúc: G0 X/U… Z/W… X/U.., Z/W.. Tọa độ điểm A (U,W tọa độ tương đối cục bộ) G01 Nội suy đường thẳng (cắt từ A đến B) …

Xem thêm