Tag Archives: công cụ thông số CNC

Các thông số quan trọng trên máy CNC

Hệ tọa độ Biểu đồ thứ nhất đề cập đến dãy số. Dãy số này có một điểm xem xét nó được gọi là số không tuyệt đối(ABSOLUTE ZERO) và có thể được đặt tại một điểm nào đó dọc theo đường này. Dãy số cũng được đánh số tăng …

Xem thêm