Tag Archives: cắt dây

Phương Pháp Căn Chỉnh Trong Cắt Dây

Để quyết định chất lượng và tính chính xác sản phẩm bắt buọc người đứng máy cắt dây phải nắm được các phương pháp căn chỉnh.Nếu căn chỉnh đúng, tốc độ cắt đạt được kỳ vọng trong lúc bè mặt cắt cũng như kích thước sản phẩm vẫn giứ đúng …

Xem thêm