Tag Archives: Bảo dưỡng máy CNC chính xác

Bảo dưỡng định kỳ cho máy CNC

Một trang bảo dưỡng định kỳ đã được bổ sung cho hệ điều khiển, nó được nhận ra trên màn hình những lệnh hiện thời có tên SCHEDULED MAINTENANCE và được truy nhập bởi nhấn PAGE UP hoặc PAGE DOWN nó cho phép người vận hành kích hoạt và không …

Xem thêm