Tag Archives: bán kính dao

Lệnh về hiệu chỉnh bán kính dao

G40 Kết thúc hiệu chỉnh bán kính dao G41 Hiệu chỉnh bán kính dao trai (dao di chuyển bên trái quỹ đạo cắt) G42 Hiệu chỉnh bán kính dao phải (dao di chuyển bên phải quỹ đạo cắt) Ví dụ hình bên khi gia công biên ngoai và biên trong của một chi …

Xem thêm