Sự vận hành Dry Run

Dry run là dạng override đặc biệt, được kích hoạt từ bảng điều khiển bằng công tắc Dry Run, chỉ tác dụng trực tiếp đối với lượng ăn dao và cho phép tốc độ cắt cao hơn nhiều so với sự gia công thực tế. Trong thực tiễn, điều này có nghĩa là chương trình có thể được thực thi nhanh hơn nhiều so với sử dụng feedrate override theo xác lập cực đại. Sự gia công thực không xảy ra khi công tắc dry run ở chế độ hoạt động.

Mục đích và lợi ích của dry run là gì? Mục đích là kiểm tra tính toàn vẹn của chương trình trước khi người v.ận hành gia công chi tiết thứ nhất. Lợi ích chủ yếu là tiết kiệm thời gian trong khi kiểm chứng chương trình mà không gia cồng thực sự. Trong quá trình dry run, chi tiết thường không được lắp vào máy. Nếu lắp chi tiết vào máy và sử dụng chế độ dry run, điều rất quan trọng là phải có các khoảng hở đủ lớn. Nói chung, điều đó có nghĩa là dịch chuyển dao cất ra xa chi tiết. Chương trình sau đó được thực thi “khô”, không thực sự cắt gọt, không sử dụng chất làm nguội. Do lượng ăn dao lớn trong dry run, không thể gia công chi tiết một cách an toàn. Trong quá trình dry run (chạy khô), chương trình có thể được kiểm tra về mọi lỗi sai khả dĩ, trừ các lỗi liên quan với sự tiếp xúc của dao cắt với vật liệu.

Dry run là sự hỗ trợ xác lập rất hiệu quả để minh chứng tính toàn vẹn chung của chương trình CNC. Sau khi chương trình được chứng minh trong khi chạy khô (dry run), người vận hành CNC có thể tập trung vào. các phần của chương trình bảo đảm sự gia công thực sự. Dry run có thể dược sử dụng kết hợp với các tính năng khác trên bảng điều khiển.

Xỏa chế độ drỵ run trước khi gia công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.