Sự không tương thích từ ngữ trong block

Nhóm lệnh trong block chương trình phải có tính logic và hợp lý. Ví dụ, block thứ nhất của chương trình có các từ ngữ:

NI G20 G21 G17

Nội dung block này về logic là không thể chấp nhận, yêu cầu bộ điều khiển:

“Xác lập kích thước theo đơn vị Anh, đồng thời xác lập kích thước theo hệ mét, uà xác lập mặt phẳng XY”

Rõ ràng là phi thực tế – điều gì thực sự xảy ra và bộ điều khiển diễn dịch block này như thế nào? Mặt phẳng XY là đúng, nhưng làm sao lựa chọn kích thước? Cả hai lựa chọn cùng một lúc là không thể, block này chứa các từ ngữ va chạm nhau, các đơn vị kích thước hoàn toàn không có thông báo lỗi. Điều gì sẽ xảy ra? Bộ điều khiển sẽ đánh giá block chuỗi thứ tự và kiểm tra các từ ngữ bất kỳ trong cùng một nhóm.

Nếu hệ thống máy tính tìm được hai hoặc nhiều từ ngữ thuộc cùng một nhóm, sẽ không đưa ra thông báo lỗi, nhưng sẽ tự động kích hoạt từ ngữ cuối của nhóm đó. Trong ví dụ về sự lựa chọn đơn vị kích thước bị va chạm nêu trên, đó sẽ là lệnh chuẩn bị G21 – chọn kích thước theo hệ mét — lệnh này được kích hoạt. Đây có thể là sự lựa chọn không được yêu cầu. Thay vì chờ đợi sự may mắn hiếm hoi, bạn hãy bảo đảm không có các từ ngữ va chạm trong block chương trình bất kỳ.

Trong ví dụ về lựa chọn hệ mét và hệ Anh, đã sử dụng lệnh chuẩn bị G. Điều gì sẽ xảy ra nếu, ví dụ, sử dụng địa chỉ X? Bạn hãy xét ví dụ dưới đây:

N12 0 G01 X11.774 X10.994 Y7 .05 6 F15.0

Có hai địa chỉ X trong một block. Hệ điều khiển sẽ không chấp nhận giá trị X thứ hai, nhưng sẽ đưa ra thông báo lỗi. Tại sao? Do có sự khác biệt lớn giữa các nguyên tắc lập trình mã G và từ ngữ hệ tọa độ. Bộ điều khiển Fanuc cho phép đặt số lượng mã G tùy ý trong một block nếu chúng không va chạm với nhau, nhưng không cho phép lập trình nhiều hơn một từ ngữ tọa độ có cùng địa chỉ đối với từng block chuỗi thứ tự. Một số nguyên tắc khác cũng có thể được áp dụng. Ví dụ, các từ ngữ trong block có thể được lập trình theo thứ tự bất kỳ với điều kiện địa chỉ N ở vị trí thứ nhất. Ví dụ, block sau đây là hợp lệ (nhưng theo thứ tự hơi bất thường).

N340 Z-0.75 Y11.56 F10 . 0 X6.845 G01

Để lập trình chuẩn xác, bạn cần viết các mục nhập cho từng block chuỗi thứ tự theo thứ tự logic. Số block phải là từ ngữ thứ nhất và thường tiếp theo là mã G, các trục chính theo thứ tự vần chữ cái (X…, Y…, z…), các trục bổ sung hoặc các chỉnh sửa (I…, J…, K…), các hàm M và các từ ngữ, tốc độ cắt thường ở vị trí cuối cùng. Bạn chỉ nên chọn các từ ngữ thực sự cần thiết cho từng block:

N340 G01 X6.845 Y11.56 Z-0.75 F10.0

Ngoài ra còn có hai khả năng có thể đòi hỏi sự chú ý đặc biệt khi lập trình. Ví dụ, block dưới đây sẽ được diễn dịch như thế nào?

N150 G01 G90 X5.5 G91 Y7.7 F12.0

Dường như có va chạm giữa chế độ tuyệt đối và chế độ số gia (tương đối). Hầu hết các bộ điều khiển Fanuc đều sẽ xử lý block này theo đúng cách thức được viết. Vị trí đích của trục X sẽ đạt tới theo các giá trị tuyệt đối, nhưng trục

Y     sẽ là khoảng cách theo số gia, được đo từ vị trí hiện hành của dao cắt. Đây có thể không phải là cách tiếp cận phổ biến nhưng có ưu điểm trong một số trường hợp. Bạn cần nhớ – block tiếp sau block N150 sẽ theo chế độ số gia, do G91 được chuyên biệt sau lệnh G90.

Sự ứng dụng lập trình kế tiếp cần chú ý là block được lập trình trong chế độ nội suy đường tròn. Phần trình bày về chủ đề này (Chương 28) sẽ chuyên biệt cung hoặc đường tròn có thế’ được lập trình với bộ chỉnh sửa cung I, J, và K (tùy theo hệ điều khiển phay hay tiện được sử dụng). Chế độ này còn chuyên biệt mục nhập bán kính trực tiếp, sử dụng địa chỉ R. Cả hai ví dụ dưới đây đều đúng, kết quả sẽ là cung 90° với bán kính 1.5 inch:

o Với các bộ chỉnh sửa cung I và J

N21 601 X15.35 Yll.348

N22 G02 X16.85 Y12.848 11.5 J0

N23 G01 . . .

o  Với địa chỉ bán kính trực tiếp R

N21 G01 X15.35 Yll.348 N22 GO 2 X16.85 Y12.848 Rl. 5 N23 G01 . . .

Bạn hãy khảo sát cách thức hệ thống điều khiển sẽ xử lý block N22 nếu chứa cả hai, các bộ chính sửa I J và nhập bán kính R.

N22 G02 X16.85 Y12.848 J0 Rl. 5

hoặc

N22 G02 X16.85 Y12.848 Rl. 5 11.5 J0

Câu trả lời CÓ thể hơi lạ, trong cả hai trường hợp, bộ điều khiển sẽ bỏ qua các giá trị

I    và J, chỉ xử lý giá trị bán kính R. Trong trường hợp đặc biệt này, thứ tự định nghĩa địa chỉ là không quan trọng. Địa chỉ R có độ ưu tiên điều khiển cao hơn các địa chỉ I và J nếu được lập trình chung trong một block. Các ví dụ này đều giả thiết hệ điều khiển hỗ trợ sự nhập bán kính R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.