STARTUP BLOCK HOẶC SAFE BLOCK

Startup block (đôi khi được gọi là safe block hoặc status block) là block chuỗi thứ tự đặc biệt, chứa một hoặc vài từ ngữ chế độ (thường là các lệnh chuẩn bị của nhiều nhóm G) xác lập trước cho hệ thông điều khiển theo mặc định hoặc trạng thái ban đầu được yêu cầu. Block này được đặt ở đầu từng chương trình hoặc ở đầu từng dụng cụ cắt và là block thứ nhất khi lặp lại chương trình (hoặc dụng cụ cắt bên trong chương trình), block thay dao hoặc phân độ dao cắt. Đây là block cần tìm nếu chương trình hoặc dụng cụ cắt được lặp lại trong khi vận hành máy. Loại block này hơi khác giừa hệ thống tiện và hệ thống phay, do các yêu cầu đặc thù của từng hệ thống điều khiển.

Nhà lập trình CNC không nên tính đến các mặc định này, do người vận hành máy có thể dễ dàng thay đổi chúng mà nhà lập trình không biết. Nếu có sự thay đổi, các xác lập được lập trình sẽ không tương ứng với các mặc định do nhà chế tạo máy công Cụ đề nghị hoặc các kỹ sư thiết kế hệ thống điều khiển.

Nhà lập trình CNC chuyên nghiệp phải luôn luôn áp dụng phương pháp lập trình an toàn, không nên dựa vào những điều chưa đựợc biết chắc chắn. Nhà lập trình sẽ thử xác lập trước mọi điều kiện được yêu cầu dưới sự điều khiển của chương trình. Phương pháp này không chỉ an toàn hơn, mà còn làm cho chương trình dễ sử dụng hơn trong khi gá lắp, kiểm chứng quỹ đạo dao cắt và sự lặp lại dụng cụ cắt, điều chỉnh kích thước,… Điều này còn rất hữu ích đối với người vận hành máy CNC, đặc biệt là những người còn ít kinh nghiệm. Trong mọi ứng dụng nêu trên, startup block hoàn toàn không làm tăng thời gian chu kỳ, chỉ giúp cho sự chuyển đổi chương trình giữa các máy công cụ trở nên dễ dàng hơn, do không cần tính đến xác lập mặc định của tổ hợp bộ điều khiển máy công cụ.

Tện safe block – cách gọi khác của startup block, không làm cho block trở nên an toàn – block đó phải được làm cho an toàn. Bất kể tên gọi, block này phải chứa các xác lập điều khiển đốì với chương trình hoặc dụng cụ cắt để khởi động chương trình trong trạng thái “sạch”. Các mục nhập phổ biến xác lập trạng thái ban đầu là hệ thống lập kích thước (hệ Anh/hệ mét, tuyệt đối/tương đối), xóa chu kỳ hoạt động bất kỳ, xóa chế độ bù bán kính dao hoạt động, chọn mặt phắng phay, chọn lượng ăn dao mặc định trên máy tiện, … Các ví dụ được giới thiệu sẽ minh họa một số startup block cho cả điều khiển tiện và phay.

Ớ đầu chương trình phay, startup block có thể được lập trình với nội dung như sau:

NI GOO G17 G20 G40 G54 G64 G80 G90 G98

NI là số chuỗi thứ tự đầu tiên, G00 chọn chế độ nhanh, G17 chọn mặt phẳng phay XY, G20 chọn đơn vị Anh, G40 xóa sự bù bán kính dao cắt hoạt động, G64 xác lập chế độ cắt liên tục, G80 xóa chu kỳ cố dịnh hoạt động bất kỳ, G90 chọn chế độ tuyệt đối và G98 sẽ trở về mức ban đầu trong chu kỳ cố định. Các điều kiện này chỉ được áp dụng khi startup block đựợc xử lý là block chính đầu tiên trong chương trình CNC, các thay đổi chương trình sau đó, nếu có, sẽ có hiệu lực chỉ với block trong đó thay đổi được áp dụng. Ví dụ, nếu G01 có hiệu lực theo mặc định sự sử dụng kế tiếp các lệnh GOO, G02, hoặc G03 sẽ xóa lệnh G01.

Ở đầu chương trĩnh tiện CNC, startup block có thể chứa các mã G dưới đây.

NI G20 G00 640 G99

NI là số block thứ nhất, G20 chọn đơn vị Anh, G00 chọn chế độ chuyển động nhanh G40 xóa sự bù bán kính mũi dao hoạt động bất kỳ, và G99 chọn chế độ lượng ăn dao tính theo số vòng quay. Sự quy chiếu theo hệ thống tuyệt đối hay số gia (tương đối) là không cần thiết, do các bộ điều khiển tiện sử dụng các địa chỉ X và

Y   để lập kích thước tuyệt đối, các địa chỉ Ư và w để lập kích thước theo số gia. Đối với các bộ điều khiển tiện không hỗ trợ địa chỉ u và w, mã G91 tiêu chuẩn được dùng cho các giá trị số gia theo trục X và Y. Cũng như trong ví dụ phay, từ ngữ bất kỳ được lập trình trong safe block có thể bị vượt qua (override) bằng sự thay đổi kế tiếp các lệnh G.

Một số hệ thống điều khiển không cho phép các mã G xác định trên cùng một dòng. Ví dụ, G20 hoặc G21 có thể không được lập trình với các mã G khác. Nếu bạn chưa chắc chắn, hãy đặt các mã G vào các block riêng. Thay vì: NI 620 G17 G40 G49 G80

hai hoặc nhiều block có thể được sử dụng một cách an toàn:

NI G20

N2 G17 G40 G49 G80

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.