PHAY TRỤC VÍT, BÁNH VÍT 2: Các yếu tố cơ bản của bánh vít – trục vít

3. Các yếu tố cơ bản của bánh vít – trục vít

Ở (hình 1.2) thể hiện các yếu tố cơ bản của bộ truyền động bánh vít, trục vít.

3.1 Môđun

Tương tự như bánh răng trụ xoắn ta có môđun thật và môđun giả (còn gọi
là môđun chếch).

3.1.1 Môđun thật (mJ) chung cho cả cặp:

  • Trong đó:

tn – bước răng đó trên mặt cắt thẳng góc với răng,
p – góc xoắn

3.1.2 Môđun giả (ma) chung cho cả cặp:

3.2 Bước xoăn, của răng (P) chung cho cá cặp:

Dp1 – là đường kính của nguyên bản của trục vít

3.3 Góc xoắn (β) của răng bánh vít hay là góc đi lên của đường răng (λ) của trục vít

3.4 Số dầu ren (Z1) của trục vít; số răng (Z2 ) của bánh vít

Z1 tùy tỉ lệ giảm tốc mà có số đầu ren (đầu mốì)

Chú ý:

  • Nếu Z1 = 1 thì Z2 ít nhất là 22.
  • Nếu Z1 > 2 thì Z2 ít nhất là 26.

3.5 Số răng giả (Z’) của bánh vít

3.6 Đường kính nguyên bản (Dp)

3.6.1 Đường kính nguyên bản của trục vít: Dp1 = q.mn

Trong đó, trị số q = Dp/ms theo tiêu chuẩn (xem bảng 1.1 thường lấy q = 8 – 13)

3.6.2 Đường kính nguyên bản của bánh vít

Dp2 = Z2. mn

3.7 Đường kinh đính răng (Di)

Di1 = Dp1 + 2mn

Di2 = Dp2 + 2m„ (nếu z1 = 1)

Di2 = Dp2 + 1.5mn (nếu z1 = 2, 3)

Di2 = Dp2 + mn (nếu z1 = 4 trở lên)

3.8 Đường kính trong (đường kính chân Dc)

3.8.1. Đường kính trong (đường kính chân) của trục vít

Dc1 = Dp1 — 2,5mn = mn (Z1 – 2,5)

3.8.2 Đường kính trong (đường kinh chấn) của bánh vít: Dc2 = Dp2 — 2,5mn

3.9 Chiều cao dầu răng (h’) chung cho cả cặp: h’ = m„

3.10 Chiều cao chân răng (h”) của chung cả cặp: h” = 1.25mn

3.11 Chiều cao toàn bộ răng (h) của chung cả cặp: h = h’ + h” = 2.25mn

3.12 Khe hở chân răng (c) chung cả cặp: c = (0.25 – 0.3)mn

3.13 Chiều dày răng (chung cả cặp):

3.14 Chiều rộng của bánh vít (tì)

B = 0.75 Di1 nếu Z1 1- 3

B = 0.67 Di1 nếu Z1> 4

3.15 Khoảng cách hai trục (A):

3.16 Tỉ số truyền động (i):

i = Z1/Z2

Z1 q
8 9 10 11 12 13
1 7°07’30” 6°20’25” 5°1’40” 5°11’40” 4°45’49’’ 4023’55”
2 14o02’10” 12°2’44” 10°18’17” 10°18’17” 9027’41” 8°44’46”
3 20°23’22” 18°26’46” 15°15’18” 15°15’18” 11°02’10” 12°59’41”
4 26°33’54″ 23°57’15 18°58’05 19°58’59 18°26’06 17°06’10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.