Nội suy đường thẳng và đường tròn trong lập trình CNC

Nội suy đường thẳng (G01)
Trong phép nội suy đường thẳng (nội suy tuyến tính) hệ điều khiển tính toán ra một đường thẳng giữa điểm tức thời (điểm thực tế) và điềm đích (điểm đến) rồi dịch chuyển đến điểm đích với vận tốc dẫn tiến đã được lập trình. Vì đã biết sự điều khiển của điểm tức thời nên chỉ cần lập trình để tính tọa độ điểm đến (Hình 1, trang 246). Điểm đến có thể cho biết bằng hệ tọa độ tuyệt đối (G90) hay theo gia số (G91). ở kích thước với dung sai thì điểm đến sẽ là tâm dung sai.

Nội suy cung tròn (G02/G03)
ở chuyển động tròn hệ điều khiển cần ba thông tin sau đây để tính toán (Hình 2):
■ Tọa độ của điểm đến
Trong vòng tròn đầy điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Vì dù điểm này phải thoát ra trong khi chuyển động trên đường tròn, người ta vẫn phải lập trình.
■ Tọa độ của tâm điểm vòng tròn
ở đây nhiều hệ thống điều khiển đòi hỏi thông tin vê gia số của tâm điểm qua các thông số I, J, K (cho hướng trục X, y, cũng như z). Giải pháp khác là thay vì tâm điểm, có thể lập trinh với bán kính ở phần lớn các hệ điều khiển.
■ Chiều quay của vòng tròn hay cung tròn Theo chiều kim đồng hồ —> G02 Ngược chiều kim đồng hồ —> G03
Lựu ý: Nói chung thông tin G90/G91 chỉ dựa vào điểm đến, không dựa vào các thông số I, J, K. Những thông số này hầu như chỉ được cho dưới dạng theo gia số.
Thông tin hỗn hợp

Hầu như không có ngoại lệ, những hệ điều khiển ngày nay cho phép dạng thông tin hỗn hợp của kích thước tuyệt đối và theo gia số. Cả thông tin theo hệ Descartẹs và hệ tọa độ cực đều có thể đưa ra theo thứ tự bất kỳ. Như vậy một điểm đích trong lệnh đang hoạt động G90 có thể được đưa ra dưới dạng theo gia sô mà không cần phải chuyển đổi sang một cách phiền toái với lệnh G91 (Hình 3). Những thông số X, Y, z có thể thay thế bằng XI, Yl, Zl cũng như XA, YA, ZA cho thông tin gia số hoặc tuyệt đối chỉ trong lệnh này thôi (Hình 3).