Nhiệm vụ của bộ nội suy trong máy cnc

 

– T́ím ra vị trí các điểm trung gian cho phép h́ình thành một biên dạng cho trước trong một giới hạn dung sai xác định cho trước.

– Có thể nội suy một cách thích hợp với các yếu tố biên dạng đ̣i hỏi. Thông thường những yếu tố biên dạng cơ bản có trong các chi tiết kỹ thuật là những đoạn thẳng và những đường cong. Tương ứng với thực tế đó, các bộ điều khiển số thường chỉ giới hạn trong bộ nội suy tuyến tính và bộ nội suy ṿng.

– Tốc độ đưa ra tọa độ vị trí trung gian phải phù hợp với tốc độ chạy dao cho trước.

–  Đi tới một cách chính xác các điểm kết thúc chương tŕnh đă đưa ra trước chương tŕnh.

 Bộ nội suy trong, bộ  nội suy ngoài.

Bộ nội suy về cơ bản là một máy tính đơn chức. Tùy theo bộ nội suy nằm trong hay ngoài tủ điều khiển của máy, tức là sử lư bên trong hay bên ngoài máy và được gọi là bộ nội suy trong hoặc bộ nội suy ngoài.

Ở bộ nội suy ngoài, có các thiết bị sử lư số dùng vào việc chương tŕnh hóa đảm nhiệm luôn chức năng nội suy. Trong trường hợp này vật mang chương tŕnh, phải chứa thông tin toàn bộ các điểm riêng lẻ của đường cong. Vật mang tin được dùng chỉ có thể là băng từ hoặc chương tŕnh xử lư bằng nối ghép trực tiếp, không cần bộ nhớ trung gian.

Ưu điểm của nội suy ngoài là ở chỗ, nội suy có khả năng phục vụ nhiều máy và tiêu hao trên bản thân mỗi máy giảm đáng kể.

Nội suy trong đ̣i hỏi cho mỗi máy phải có riêng một cụm điện toán. Chỉ có những điểm tựa mang tính đặc trưng của đường cong c̣ng nh­ các dữ liệu về dạng nội suy là được chương tŕnh hóa. V́ vậy ngay có phương tiện cổ điển bằng đột lỗ cũng đủ để làm vật mang tin. Bộ nội suy trong sẽ sản sinh ra vô số các điểm trung gian. Tốc độ tính toán được xác định bởi tốc độ chuyển động chạy dao trên máy công cụ.

Để xét tính tối ưu của các phương pháp ta dựa vào các chỉ tiêu sau: Trên phương diện kinh tế, khả năng tiện lợi khi sử dụng cũng nh­ thiết kế kỹ thuật và được xác định trước hết bởi phạm vi của thiết bị điều khiển số. Đến nay các máy CNC đều làm việc phổ biến với bộ nội suy trong. Tuy nhiên trong các hệ thống gia công điều khiển số lớn hơn th́ việc điều khiển trực tiếp nhờ một máy tính xử lư quá tŕnh kinh tế hơn. Máy tính này cũng thực hiện chức năng nội suy ngoài.

Về mặt kỹ thuật vấn đề nội suy có thể được giải quyết bằng các thiết bị điện toán làm việc theo kiểu số hoặc kiểu tương tự. Bộ nội suy làm việc kiểu tương tự th́ đơn giản trong chế tạo nhưng chứa đựng nhiều nhược điểm của kỹ thuật tương tự, nhất là độ chính xác rất hạn chế. Do vậy khoảng cách các điểm tựa (điểm trung gian) phải được chương tŕnh hóa dày đặc hơn nhiều so với bộ nội suy làm việc kiểu số.

Do sự đ̣i hỏi có độ chính xác cao cho những chiều dài đoạn nội suy lớn ngày nay chỉ c̣n dùng bộ nội suy làm việc kiểu số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.