Nhập tốc độ trục chính

Địa chỉ S liên quan đến hàm trục chính của máy và phải được gán trị số trong mọi chương trình CNC. Có ba kiểu gán giá trị số (nhập cho hàm trục chính):

□       SỐ mã tốc độ trục chính        …các bộ            điều khiển

cũ, đã lạc hậu

□       Tốc độ trục chính trực tiếp      …r/min (vòng/phút)

□       Tốc độ trục chính theo chu vi … íưmin          hoặc m/min

Trên các máy tiện CNC, cả ba kiểu này đều có thể tồn tại, tùy theo hệ điều khiển. Đối với hệ thông phay CNC, tốc độ trục chính theo chu vi là không áp dụng được, chỉ dùng tốc độ trục chính trực tiếp và số mã tốc độ trục chính. Sự lựa chọn tốc độ trục chính bằng số mã chuyên biệt là phương pháp đã lạc hậu, ít dùng trên các bộ điều khiển hiện đại.

Địa chỉ tốc độ trục chính s chưa đủ để lập trình, cần có thêm vài thuộc tính bổ sung cho địa chỉ này. Các thuộc tính đó điều khiển môi trường hàm trục chính. Ví dụ, nếu tốc độ trục chính được chọn là S400 trong chương trình, lệnh lập trình này là chưa hoàn chỉnh. Giá trị tốc độ trục chính, có thể là 400 m/min, hoặc 400 in/min (tùy theo ứng dụng gia công) còn thiếu chiều quay trục chính.

Hầu hết các trục chính của máy đều có thể quay theo hai chiều, thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ, tùy theo kiểu loại và sự gá lắp dụng cụ cắt. Sự quay trục chính cần được chuyên biệt trong chương trình, bổ sung cho hàm tốc độ trục chính. Hệ điều khiển cung cấp hai hàm M điều khiển chiều quay trục chính – M03 và M04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.