Nhập kích thước liên quan lập trình

Các địa chỉ trong chương trình CNC liên quan đến vị trí dụng cụ cắt vào thời điểm xác định được gọi là từ ngữ tọa độ. Từ ngữ tọa độ luôn luôn lấy giá trị kích thước sử dụng đơn vị được chọn hiện hành, Anh hoặc mét. Các từ ngữ tọa độ gồm X, Y, z, I, J, K, R,… Chúng là cơ sở của mọi kích thước trong chương trình CNC. Hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn giá trị cần được tính toán để chương trình thực thi theo đúng yêu cầu — gia công chính xác chi tiết hoàn chỉnh.

Các kích thước trong chương trình gồm hai thuộc tính:

□     Đơn vị kích thước – Anh hoặc mét

□     Quy chiếu kích thước – tuyệt đối hoặc số gia (tương đối)

Đơn vị kích thước trong chương trình có thể là một trong hai hệ – mét hoặc Anh. Quy chiếu kích thước có thể tíieo tuyệt đối hoặc số gia (tương đôi).

Các giá trị phân số, ví dụ 1/8, là không được phép trong chương trình CNC. Với hệ mét, milimét và mét được dùng làm đơn vị, hệ Anh dùng đơn vị là inch và feet. Bất kể hệ đơn vị được chọn, số lượng chữ số thập phân đều có thể được điều khiển, việc loại bỏ các số 0 (zero) đứng trước hoặc sau có thể được xác lập và dấu (chấm) thập phân có thể được lập trình hoặc bỏ qua, đều có thể áp dụng cho hệ thống CNC.

ĐƠN VỊ HỆ ANH VÀ HỆ MÉT

Kích thước bản vẽ có thể được dùng trong chương trình theo đơn vị hệ Anh hoặc hệ mét. Ớ đây sẽ đưa ra các ví dụ sử dụng cả hệ Anh, phổ biến ở Hoa Kỳ và một vài quốc gia, và hệ mét, được dùng ở Châu Âu, Nhật và hầu hết các nước khác. Với thị trường toàn cầu, điều quan trọng là hiểu rõ cả hai hệ này. Sự sử dụng hệ mét đang tãng nhanh ở những nước vẫn còn dùng hệ Anh, chủ yếu là Hoa Kỳ.

Máy móc được trang bị bộ điều khiển Fanuc có thể lập trình theo cả hệ mét hoặc hệ Anh. Lựa chọn hệ thống CNC ban đầu (điều kiện mặc định) được điều khiển bằng xác lập tham số của hệ điều khiền, nhưng có thể vượt qua bằng lệnh chuẩn bị được viết trong chương trình gia công. Điều kiện mặc định thường do nhà chế tạo máy công cụ hoặc nhà phân phôi xác lập, dựa trên các quyết định kỹ thuật của nhà chế tạo và nhu cầu của khách hàng.

Trong khi triển khai chương trình, cần khảo sát kỹ tác động của các điều kiện mặc định trên hệ thông điều khiển đốì với sự thực thi chương trình. Điều kiện mặc định có hiệu lực vào thời điểm máy công cụ CNC được cấp điện nguồn (công tắc chính ON). Một khi có lệnh đưa ra trong chế độ MDI hoặc trong chương trình, giá trị mặc định có thể bị ghi đè và giữ giá trị mới kể từ thời điểm đó. Sự lựa chọn đơn vị kích thước trong chương trình CNC sẽ thay đổi giá trị mặc định (xác lập điều khiển nội). Nói cách khác, nếu đã chọn hệ Anh, hệ điều khiển sẽ duy trì đơn vị Anh cho đến khi nhập lệnh chọn hệ mét. Điều này có thể được thực hiện thông qua chế độ MDI, block chương trình, hoặc tham số hệ thống. Điều này áp dụng cho các các tình huống khi tắt công tắc chính (OFF) và sau đó đóng công tác chính (ON) cấp điện cho máy công cụ.

Để chọn nhập kích thước, bất kể các điều kiện mặc định, bạn cần có lệnh chuẩn bị G ở đầu chương trình CNC.

G20 Chọn đơn vị Anh (inch và íeet)
621 Chọn đơn vị mét (milimét và mét)

 

Nếu không chuyên biệt lệnh chuẩn bị trong chương trình, hệ thống điều khiển sẽ mặc định theo trạng thái của xác lập tham số hiện hành. Cả hai lựa chọn lệnh chuẩn bị này đều có tính chế độ, nghĩa là mã G được chọn sẽ hoạt động cho đến khi mã G đối tác được lập trình – hệ mét (G21) hoạt động cho đến khi được thay bằng hệ Anh (G20) và ngược lại.

Thực tế này có thể gợi ra khả năng tự do chuyển đổi giữa hai hệ đơn vị ở vị trí bất kỳ trong chương trình, hầu như ngẫu nhiên và vô hại. Điều này là không đúng. Mọi bộ điều khiển kể cả Fanuc đều dựa trên hệ mét, một phần do ảnh hưởng của Nhật, nhưng chủ yếu do hệ mét chính xác hơn. “Sự chuyển đổi” bất kỳ bằng cách dùng lệnh G20 hoặc G21 sẽ không tạo ra sự quy đổi thực giữa hai hệ đơn vị, chỉ dịch chuyển dấu thập phân mà không thay đổi các chữ số. Ví dụ, chọn G20 hoặc G21 sẽ đổi một đơn vị đo sang đơn vị khác trên một số – không phải tất cả — màn hình.

Hai ví dụ sau đây sẽ minh họa kết quả sai khi đổi G21 sang G20 và G20 sang G21 trong cùng một chương trình. Khi đọc giải thích cho từng block – bạn sẽ nhận thấy vài điều bất ngờ.

o Ví dụ 1 – từ hệ mét sang hệ Anh

G21         Chọn đơn vị ban đầu (mét)

GOO X60 . 0 Giá trị X được         chấp nhận là 60mm

G20      Giá trị trên sẽ đổi thành 6.0 inch

(chuyển đổi thực là 60mm = 2.3622047 inch)

o Ví dụ 2 – từ hệ Anh sang hệ mét

G20            Chọn đơn vị ban đầu (Anh)

GOO X6.0 Giá trị X được    chấp nhận là 6.0 inch

G21        Giá trị trên sẽ đổi thành 60mm

(chuyển đổi thực là 6.0 inch = 152.4mm)

Hai ví dụ này minh họa vấn đề có thể xảy ra khi chuyển đổi giữa hai hệ đơn vị kích thước trong một chương trình. Vì thế bạn chỉ nên dùng một đơn vị kích thước trong chương trình gia công. Nếu chương trình gọi chương trình con, bạn cũng phải bảo đảm nguyên tắc đó.

Thực tế, bạn không nên sử dụng chung hai hệ đơn vị, dù có thể dự đoán kết quả từ hệ điều khiển. Sự lựa chọn đơn vị kích thước sẽ có khác biệt lớn về cách thức hoạt động của một số hàm điều khiển. Các hàm sau đây sẽ bị tác động do thay đổi hệ đơn vị đo:

□      Từ ngữ kích thước (các trục X, Y, Z, các bộ chỉnh sửa I, J,

C)

□      Tốc độ bề mặt không đổi (CSS – đối với tiện CNC)

□      Hàm lượng ăn dao (địa chỉ F)

□      Các giá trị bù (bù H và D khi phay, cấc giá trị dao cắt xác lập sẵn khi tiện)

□      Hiển thị vị trí (số các chữ số thập phân)

□      Bộ tạo xung bằng tay – HANDLE (giá trị độ chia)

□      Một số tham số hệ thống điều khiển.

Lựa chọn đơn vị kích thước ban đầu còn có thể được thực hiện băng cách xác lập tham số hệ thống. Trạng thái điều khiển khi công tắc chính (ON) là hoàn toàn như khi tắt công tắc (OFF) lần cuối. Nếu cả G20 và G21 đều không lập trình, bộ điều khiển sẽ chấp nhận đơn vị kích thước được chọn bằng xác lập tham số. Nếu có G20 hoặc G21 trong chương trình, lệnh chương trình luôn luôn chiếm ưu tiên trước xác lập tham số điều khiển bất kỳ. Nhà lập trình đưa ra quyết định, hệ điều khiển chỉ diễn dịch chúng, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng đúng.

Bạn hãy lập trình xác lập đơn vị trong block riêng, trước chuyển động trục, chọn lượng bù, hoặc xác lập tọa độ bất kỳ (G92, G50 và G54 đến G59). Vi phạm nguyên tắc này có thễ dận đến các kết quả sai, đặc biệt khi thường xuyên thay đổi đơn vị đo cho các công việc gia công khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.