NHẬN BIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình CNC có thể được nhận biết theo chỉ số, và trên một số bộ điều khiển, chương trình được nhận biết theo tên. Sự nhận biết bằng chỉ số chương trình là cần thiết để lưu nhiều chương trình trong bộ nhớ CNC. Tên chương trình, nếu có, được dùng để mô tả tóm tắt về chương trình, có thể đọc trên màn hiển thị của bộ điều khiển.

Chỉ sô chương trinh

Block thứ nhất được dùng trong chương trình CNC bất kỳ thường là chỉ số chương trình, nếu được hệ thông điều khiển yêu cầu từ chương trình đó. Chỉ số chương trình có thể sử dụng một trong hai địa chỉ – chữ cái tiêu chuẩn o của định dạng EIA và dấu hai chấm [:] trong định dạng ASCII (ISO). Trong bộ nhớ, hệ thống điều khiển luôn luôn biểu thị chỉ số chương trình với chữ o. Block chứa chỉ số chương trình không nhất thiết phải có trong mọi chương trình CNC.

Nếu chương trình sử dụng các chỉ số, chúng phải được chuyên biệt, trong khoảng cho phép. Các chương trình điển hình của bộ điều khiển Fanuc phải trong khoảng 1-9999, chỉ số 0 (00 hoặc 000) là không được phép. Một số bộ điều khiển cho phép chỉ số có 5 chữ số. Dấu thập phân hoặc dấu âm cũng không được phép. Việc bớt hoặc thêm các số 0 là được phép, ví dụ 01,

1,    0001, 00001 đều hợp lệ, chỉ số chương trình là một.

Tên chương trình

Trên các hệ điều khiển Fanuc hiện đại, tên chương trình được gộp chung với chỉ số, nhưng không thay thế chỉ số chương trình. Tên chương trình (mô tả ngắn về chương trình) có thể dài đến 16 ký tự (kể cả khoảng trắng và ký hiệu). Tên chương trình phải trên cùng một dòng (trong cùng block) với chương trình.

01001 (DWG. A-124DIT.2)

Tính năng này có ưu thế là khi thư mục nhớ hiển thị trên màn hình, tên chương trình xuất hiện kế bên chỉ số, giúp cho thư mục dễ hiểu và hữu dụng hơn. Sự mô tả chương trình có thể đọc được trên màn hình, làm cho sự nhận biết từng chương trình trở nên dễ dàng hơn.

Nếu tên chương trình dài hơn 16 ký tự, sẽ không có lỗi, nhưng chỉ hiển thị 16 ký tự đầu. Bạn nên tránh các tên chương trình có ý nghĩa không rõ ràng khi hiển thị trên màn hình. Bạn hãy xét hai tên chương trình dưới đây:

1005         (LOWER SUPPORT ARM – OP 1)

1006         (LOWER SUPPORT ARM – OP 2)

Do màn hình của bộ điều khiển chỉ có thể hiển thị 16 ký tự đầu của tên chương trình, các tên ví dụ nêu trên sẽ tôi nghĩa khi hiển thị

01005 (LOWER SUPPORT AR)

0100 6 (LOWER SUPPORT AR)

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể dùng cách viết tắt trong phạm vi 16 ký tự kết hợp các dữ liệu cần thiết.

1005      (LWR SUPP ARM – OPl)

1006      (LWR SUPP ARM – OP2)

Nếu cần sự mồ tả chi tiết hơn, bạn có thể xếp tên chương trình trên hai hoặc ba dòng:

01005 (LWR SUPP ARM – OPl)

(OPERATION 1 – ROUGHING)

Nội dung trong một hoặc vài block tiếp sau chỉ số chương trình sẽ không xuất hiện trong danh sách thư mục trên màn hình, nhưng vẫn hữu ích đôi với người vận hành CNC. Chúng sẽ hiển thị trong khi thực thi chương trình và trên bản in.

Bạn nên giữ các tên chương trình ngắn và súc tích. Công dụng của chúng là hỗ trợ người vận hành CNC tìm kiếm các chương trình lưu trong bộ nhớ của hệ thống điều khiển. Dữ liệu thích hợp trong tên chương trình là số bản vẽ, số chi tiết, tên chi tiết rút gọn, nguyên công,… Dữ liệu không thích hợp gồm tên máy, kiểu bộ điều khiển, tên nhà lập trình, tên công ty hoặc khách hàng,…

Trên nhiều bộ điều khiển, khi tải chương trình vào bộ nhớ, người vận hành CNC phải chuyên biệt chỉ số chương trình trên bảng điều khiển, bất kể chỉ số đó trong chương trình. Đây có thể đơn giản chỉ là số khả dụng trong hệ thống, hoặc là số có ý nghĩa đặc thù, biểu thị nhóm riêng (ví dụ, mọi chương trình bắt đầu với OlOxx đều thuộc nhóm riêng cho một khách hàng hoặc đối tác). Các chương trình con phải được lưu với chỉ số do nhà lập trình chuyên biệt. Việc sử dụng các chĩ số chương trình còn giúp theo dõi chương trình được triển khai cho từng máy hoặc chi tiết gia công cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.