Một số kiểu phay trong Surface Milling

–                Traight Cut: Phay theo đường thẳng.

–                From Surface Isolines: Cắt theo biên dạng mặt cong.

–                Cut Line: cắt theo các đường rải đều giữa hai đường giới hạn vùng gia công.

–                Projected Cuts: cắt theo song song được chiếu lên mặt phẳng cần gia công.

  • Chọn From Surface Isolines và OK để kết thúc lệnh kết quả được như hình:

phay proe 1

vGia công kênh dẩn nhựa (Runner)

Đối với Mica mềm nên ta có thể dùng dao cầu để gia công với nhiều Path cắt bằng chu trình Custom Trajector

Sau khi thực hiện chu trình Surface Mill ta dùng dao cầu  4 phay tiếp Runner  4.

Thực hiện chu trình:

  • Machining/ NC Sequence/ Custom Trajectory/ 3 Axis/ Done
  • Đánh dấu vào các mục Tools, Parameters
  • Thiết lập dao: chọn dao BallMill 4
  • Thiết lập Parameters: nhập các giá trị như hình:

phay proe 2

Chọn All và chọn CUT_TYPE: ZIG_ZAG và SLICE_PATH_SCAN: PASS_BY_PASS sau đó chọn OK xuát hiện hộp thoại Customize

  • Chọn Insert/ Curve xuất hiện Menu INTERTRAC PATH

phay proe 3

–         Sketch: vẽ đường dẩn với môi trường sketch

–         Edge: chọn đường dẩn là cạnh

–         Curve: chọn đường dẩn bằng Curve

–         Surface: chọn bề mặt

  • Chọn Curve/ Done xuất hiện hộp thoại    CUT ALONG và đánh dấu vào các mục như hình.
  • Chọn Done/ Chọn Curve/ Done/ Okay/ Done
  • Chọn mặt phẳng bắt đầu gia công và kết thúc gia công trong Special Plane vànhập Z depth chọn Done/Return và Ok ta được kết quả như hình sau:

phay proe 4

Tương tự gia công các mặt còn lại ta được kết quả:

phay proe 5

Mô phỏng dạng toolpaths toàn bộ các chu trình gia công mặt trên:

 

phay proe 6

Mô phỏng dạng Vericut:

phay proe 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *