Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm

phanmemmophongcnc

Giới thiệu tập lệnh của phần mềm

Các lệnh di chuyển dao

G00 Chạy dao nhanh (không cắt gọt)

Cấu trúcG00 X.. Y.. Z..

G00 U… V… W…

X/U… Y/V… Z/W… tọa độ điểm đích (U, V, W tọa độ tương đối cục bộ)

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm1

[adrotate banner=”2″]

Ví dụ lập trình với tọa độ tuyệt đối:

N090 G00 X30 Y85

N100 G00 Z12

N110 G90

N120 G00 X105 Y35 Z2

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm2

Lưu ý : đối với phay CNC, khi lập trình G00 nên lập trình chạy X và Y riêng trong một khối lệnh trước và sau đó mới đến khối lệnh chạy Z.

G01 Nội suy đường thẳng

Cấu trúcG01 X… Y… Z… F…

G01 U… V… W… F…X/U… Y/V… Z/W… tọa độ điểm đích (U, V, W tọa độ tương đối cục bộ)

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm3

Ví dụ lập trình với tọa độ tương đối:

N090 G00 X30 Y85

N100 G0 Z12

N110 G91

N120 G00 X75 Y-50 Z-10

hoặc: N090 G00 X30 Y85

N100 G0 Z12

N110 G00 U75 V-50 W-10

Ví dụ lập trình với tọa độ tuyệt đối:

N085 G90

N090 G00 X30 Y30

N095 G00 Z2

N100 G01 Z-6

N105 G01 X110 Y75

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm4

Ví dụ lập trình với tọa độ tương đối:

N085 G00 X30 Y30

N090 G00 Z2

N095 G91

N100 G01 Z-8

N105 G01 X80 Y45

hoặc: N085 G00 X30 Y30

N090 G00 Z2

N100 G01 W-8

N105 G01 U80 V45

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm5

G02 Nội suy cung tròn theo chiều kim đồng hồ

G03 Nội suy cung tròn theo chiều ngược kim đồng hồ

Cấu trúc:

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm6

X/U… Y/V… Z/W… : tọa độ điểm đích

I… J…: Tọa độ tâm của cung tròn được tính tương đối so với điểm khởi xuất của cung R… : bán kính cung tròn

: hoặc

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm7

Lưu ý: Nội suy cung tròn chỉ thực hiện

trong mặt phẳng.

Ví dụ lập trình tọa độ tuyệt đối:

N085 G90

N090 G00 X55 Y35

N095 G00 Z2

N100 G01 Z-5

N105 G02 X95 Y75 I30 J10

hoặc: N085 G90

N090 G00 X55 Y35

N095 G00 Z2

N100 G01 Z-5

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm9

Ví dụ lập trình tọa độ tương đối: N105 G02 X95 Y75 R30

N090 G00 X55 Y35

N095 G00 Z2

N100 G91

N105 G01 Z-7

N110 G02 X40 Y40 I30 J10

hoặc: N090 G00 X55 Y35

N095 G00 Z2

N100 G91

N105 G01 Z-7

N110 G02 X40 Y40 R30

hoặc: N090 G00 X55 Y35

N095 G00 Z2

N105 G01 W-7

N110 G02 U40 V40 R30

[adrotate banner=”1″]

Mô phỏng lập trình CNC với phần mềm8

Các lệnh về mặt phẳng gia công

Hệ tọa độ gia công xác định bằng ba trục X, Y, Z và tạo nên ba mặt phẳng gia công chính: XY, XZ, YZ. Có thể chỉ định mặt phẳng gia công bằng lệnh:

G17 Mặt phẳng XOY

G18 Mặt phẳng XOZ

G19 Mặt phẳng YOZ

hoặc bởi lệnh kích thước tương ứng như những ví dụ về các lệnh di chuyển dao ở trên.

Định nghĩa mặt phẳng gia công theo lệnh kích thước chỉ có tác dụng trong khối lệnh, nhưng định nghĩa mặt phẳng gia công bằng lệnh có tác dụng cho nhiều khối lệnh hoặc cả chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *