MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P8: Các lệnh cơ bản 5

15 Di chuyển dụng cụ theo đường thẳng với tốc độ chạy dao cắt gọt (G01)

G01 X_Y_Z_F_;
G01 ………………………… gọi mã lệnh nội suy tuyến tính.
X, Y, Z…………………….. tọa độ điểm đích gia công.
F …………………………….. Tốc độ tiến dao (mm/ph hay
inch/ph)

– Sử dụng lệnh G01, dụng cụ chạy theo đường thẳng để gia công.
– Tốc độ tiến dao xác định bằng giá trị ghi sau mã F, (mm/ph hay inch/ph)
– Lệnh này được sử dụng cho phay mặt đầu (Face), phay hốc (Pocket) sử dụng dao phay ngón,
hoặc dao hốc có gắn mảnh cắt.
– Khi lệnh G01 được sử dụng, nó có hiệu lực cho đến khi một mã G khác trong nhóm 01 được
chỉ ra (ví dụ G00, G02, G03).
– Tốc độ tiến dao có thể được điều chỉnh bằng công tắc điều khiển trên bảng điều khiển, phạm vi
điều chỉnh từ 0% => 150%.
– Khi bắt đầu chương trình, tốc độ tiến dao được đặt bằng “0″.
– Nếu không đặt tốc độ tiến dao sau mã F, chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi (No.011).

00001;
G90 G01 X33.0 Y25.0 F500;
X-31.0;
X-15.0 Y-15.0F250;
X15.0 Y-25.0;
Chạy dao tới điểm (1), với tốc độ
tiến dao là 500 mm/min.
Chạy dao tới điểm (2), với tốc độ
tiến dao là 500 mm/min
Chạy dao tới điểm (3), với tốc độ
tiến dao là 250 mm/min.
Chạy dao tới điểm (4), với tốc độ
tiến dao là 250 mm/mi

ví dụ

%
O1000
N100 G17 G21 G90 G94 G97 G49 G40 G80;
N110 G28 G91 Z0;
N120 G90;
N130 T01 M06;
N140 S800 M03;
N150 G54;
N160 G43 H01 Z0.0;
N170 M8;
N180 G00 X70 Y25 Z1;
N190 Z-5;
N200 G01 X20 F150;
N210 G00 Z10;
N220 M9;
N230 G28 G91 Z0.;
N240 G28 X0. Y0.;
N250 M5;
N260 M2;
N270 M30;
%

Xem thêm P9 tại: https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p9-cac-lenh-co-ban-6/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.