ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 1

Bài tập ứng dụng gia công Phay

Bài tập 1:


N40 G90 G00 X0. Y0.;
N50 G01 X-10. Y-20. R8.; (P1)
N60 G01 X-50. R10.; (P2)
N70 Y10.; (P3)
N80 X-19.97 Y25.01; (P4)
N90 G03 X7.97 Y38.99 R18.; (P5)
N100 G01 X30. Y50.; (P6)
N110 G91 X10.1 Y-10.1; (P7)
N120 G90 G02 X59.9 Y20.1 R14.; (P8)
N130 G01 X70. Y10.; (P9)
N140 Y-20. R10.; (P10)
N150 X50.; (P11)
N160 G03 X30. R10.; (P12)
N170 G01 X10. R8.; (P13)
N180 X0. Y0.;

Bài tập 2:

G0 X30 Y-30 (P1)
G1 Y22.67 (P2)
G3 X24.07 Y26.18 R4. (P3)
G2 X-18.27 Y23.46 R50. (P4)
G3 X-23.46 Y18.27 R4. (P5)
G2 X-23.46 Y-18.27 R50. (P6)
G3 X-18.27 Y-23.46 R4. (P7)
G2 X24.07 Y-26.18 R50. (P8)
G3 X30 Y-24.67 R4. (P9)
G1 X33.

Bài tập 3:

%
O1001
G17 G21 G90 G94 G97 G49 G40 G80;
G28 G91 Z0;
G90;
T01 M06;
S500 M03;
G54;
G43 H01 Z0.0;
M8;
G0 X0. Y0. (P1)
G1 Y20. F120; (P2)
G3 X-15. Y35. I-15. J0.; (P3)
G2 X-45. Y35. I-15. J0.; (P4)
G3 X-60. Y20. I0. J-15.; (P5)
G1 Y0.; (P6)
G1 X0.; (P1)
M9;
G28 G91 Z0.;
G28 X0. Y0.;
M5;
M2;
M30;
%

Bài tập 4:

 

%
O1001
G17 G21 G90 G94 G97 G49 G40 G80;
G28 G91 Z0;
G90;
T01 M06;
S250 M03;
G54;
G43 H01 Z0.0;
M8;
N20 F150
N30 G0 X-21 Y50 Z0.5
N40 G0 Z0
N50 M98 P040050
N60 G49
N70 G0 Z50
M9;
G28 G91 Z0.;G28 X0. Y0.;
M5;
M2;
M30;
%
O0050
N10 F160 S400
N20 G0 Z-2.5 G91
N30 G1 G90 X5 Y50 G41 (P1)
N40 G2 X22 Y85.23 I45 J0 (P2)
N50 G3 X78 Y85.23 R45 (P3)
N60 G2 X78 Y14.77 R45 (P4)
N70 G3 X22 Y14.77 R45 (P5)
N80 G2 X5 Y50 R45 (P1)
N90 G0 G40 X-21
N100 M99 

 

 

 

 

 

*G90: Các đường chạy dao trong chương trình con trùng nhau.

Bài tập 5:

 

N05 G54
N10 M6 T1 G43 H1 M3
N15 S500 F120
N20 G0 X-22 Y-22
N25 Z-3
N30 G1 X3 Y6 G41 H2 (P1)
N35 G91 X0 Y24 (P2)
N40 X12 Y9 (P3)
N45 X36 (P4)
N50 Y-24 (P5)
N55 X-21 (P6)
N60 G90 X3 Y6 (P1)
N65 G0 X-21 G40

 

Xem tiếp tại:https://laptrinhcnc.com/ung-dung-lap-trinh-va-gia-cong-tren-may-cnc-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.