MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P18: Chu trình gia công lỗ 4 “doa lỗ”

7 Chu trình doa lỗ (G85)
G85 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_;
X_ Y_: dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ
R_: Cao độ an toàn R
F_: Lượng chạy dao khi ta rô, tính bằng mm/ph.
K_: Số lần lặp lại chu trình.

– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc doa sẽ thực hiện K lần tại một vị trí.
– Nếu lập trình tương đối (G91), việc doa sẽ thực hiện 1 lần tại vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ K (khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2, vị trí 2 đến vị trí …, vị trí … đến vị trí K bằng nhau và bằng khoảng di chuyển tương đối được thiết lập theo G91)
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).

G85 (G98)

G85 (G99)

8 Chu trình doa lỗ (G86)
G86 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_;
X_ Y_: dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ
R_: Cao độ an toàn R
F_: Lượng chạy dao khi ta rô, tính bằng mm/ph.
K_: Số lần lặp lại chu trình.
– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc doa sẽ thực hiện K lần tại một vị trí

– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc doa sẽ thực hiện K lần tại một vị trí.
– Nếu lập trình tương đối (G91), việc doa sẽ thực hiện 1 lần tại vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ K
(khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2, vị trí 2 đến vị trí …, vị trí … đến vị trí K bằng nhau và bằng
khoảng di chuyển tương đối được thiết lập theo G91)
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).

G86 (G98)

G86 (G99)

9 Chu trình doa tinh (G76)
G76 X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ K_;
X_ Y_: dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ
R–: Cao độ an toàn R
Q_: Khoảng lùi dao ngang tại đáy lỗ
P_: Thời gian dừng, tính bằng phần ngàn giây (P1000 = 1s)
F_: Lượng chạy dao khi doa, tính bằng mm/ph.
K_: Số lần lặp lại chu trình.

– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc doa sẽ thực hiện K lần tại một vị trí.
– Nếu lập trình tương đối (G91), việc doa sẽ thực hiện 1 lần tại vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ K
(khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2, vị trí 2 đến vị trí …, vị trí … đến vị trí K bằng nhau và bằng
khoảng di chuyển tương đối được thiết lập theo G91)
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).

G76 (G98)

G76 (G99)

 

Xem tiếp P19 tại: https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p19-chu-trinh-gia-cong-lo-5-doa-lo-huy-cac-chu-trinh-gia-cong-lo-g80/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.