MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P17: Chu trình gia công lỗ 3

5 Chu trình ta rô ren phải (G84)
G84 X_Y_Z_R_F_K_;
X_ Y_: dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ
R_: Cao độ an toàn R
F_: Lượng chạy dao khi taro, tính bằng mm/ph. (F = bước ren × số vòng quay S)

Bước = mm/vòng =mm/vòng × phút/phút =mm/phút x vòng/phút=F/S

K_: Số lần lặp lại chu trình.
– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc ta rô sẽ thực hiện K lần tại một vị trí.
– Nếu lập trình tương đối (G91), việc ta rô sẽ thực hiện 1 lần tại vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ K (khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2, vị trí 2 đến vị trí …, vị trí … đến vị trí K bằng nhau và bằng
khoảng di chuyển tương đối được thiết lập theo G91)
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).

G84 (G98) G84 (G99)

Tốc độ cắt khi taro

6 Chu trình ta rô ren trái (G74)
G74 X_Y_Z_R_F_K_;
X_ Y_: dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ
R_: Cao độ an toàn R
F_: Lượng chạy dao khi taro, tính bằng mm/ph. (F = bước ren × số vòng quay S)

Bước = mm/vòng =mm/vòng × phút/phút =mm/phút x vòng/phút=F/S

K_: Số lần lặp lại chu trình.
– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc ta rô sẽ thực hiện K lần tại một vị trí.
– Nếu lập trình tương đối (G91), việc ta rô sẽ thực hiện 1 lần tại vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ K (khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2, vị trí 2 đến vị trí …, vị trí … đến vị trí K bằng nhau và bằng khoảng di chuyển tương đối được thiết lập theo G91)
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).

G74 (G98)

G74 (G99)

 

Xem tiếp P19 tại : https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p18-chu-trinh-gia-cong-lo-4-doa-lo/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.