MÁY GIA CÔNG CHÍNH XÁC PHAY MVC – 955 P15: Chu trình gia công lỗ 1

Chu trình gia công lỗ

Để đơn giản việc lập trình, hệ Fanuc cung cấp cho người dùng những chu trình lập sẵn để gia công lỗ, tiếng anh gọi là các Canned Cycles.
Thuộc những chu trình này gồm các lệnh sau đây: G73, G74, G76, G81, G82, G83, G84, G85, G86, G87, G88, G89, G80.
Nhìn chung một chu trình gia công lỗ gồm các công việc sau:

G90 (Lệnh tuyệt đối)

G91 (Lệnh tương đối)

Việc lùi dao có thể là tới cao độ R hay cao độ xuất phát tùy theo việc dùng G99 hay G98:

G98 – Về cao độ xuất phát

G99 – Về cao độ an toàn R

 

Chú ý:
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).
– Để khoan nhiều lỗ, lệnh M03 phải có trước các chu trình gia công lỗ.
– Không được có G00, G01, G02 và G03 trong các chu trình gia công lõ. Nếu có các chu trình gia công lỗ sẽ bị hủy.
– Để hủy các chu trình lập sẵn dùng lệnh G80 hay một trong các lệnh G00, G01, G02, G03.

1 Chu trình khoan (G81)

G81 X_ Y_ Z_ R_ F_ K_;
X_ Y_: dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát.
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ.
R_: Cao độ an toàn R.
F_: Lượng chạy dao khi khoan, tính bằng mm/ph.
K_: Số lần lặp lại chu trình.
– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc khoan sẽ thực hiện K lần tại 1 vị trí.
– Nếu lập trình tương đối (G91), việc khoan sẽ thực hiện 1 lần tại vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ
K (khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2, vị trí 2 đến vị trí …, vị trí … đến vị trí K bằng nhau và bằng
khoảng di chuyển tương đối được thiết lập theo G91) (1lần tại K vị trí)
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).

G81 (G98)

G81 (G99)

 

2 Chu trình khoan lỗ có dừng (G82)
G82 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_;
X_ Y_: dữ liệu vị trí lỗ trong mặt phẳng XY trên cao độ xuất phát
Z_: Cao độ Z điểm cuối của lỗ
R_: Cao độ an toàn R
P_: Thời gian dừng ở đáy lỗ, tính bằng phần ngàn giây (P1000 = 1s)
F_: Lượng chạy dao khi doa, tính bằng mm/ph.
K_: Số lần lặp lại chu trình.
– Nếu không viết K, hệ thống cho là K = 1.
– Nếu lập trình tuyệt đối (G90), việc khoan sẽ thực hiện K lần tại một vị trí.
– Nếu lập trình tương đối (G91), việc khoan sẽ thực hiện 1 lần tại vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ
K (khoảng cách từ vị trí 1 đến vị trí 2, vị trí 2 đến vị trí …, vị trí … đến vị trí K bằng nhau và bằng
khoảng di chuyển tương đối được thiết lập theo G91)
– Nếu không ghi G98 hoặc G99, hệ thống sẽ tự hiểu là thêm G99 (về cao độ an toàn R).

G82 (G98)

G82 (G99)

Vát mép

Mũi khoét bằng đầu lỗ

Chú ý:
– Dùng G82 để khoan tâm, vát mép và khoét bằng đầu lỗ.

Xem thêm P16 tại: https://laptrinhcnc.com/may-gia-cong-chinh-xac-phay-mvc-955-p16-chu-trinh-gia-cong-lo-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.