Máy bào ngang_Cơ cấu chạy dao trên máy bào ngang

Chuyển động chạy dao ngang ở máy bào ngang là chuyển động thẳng không liên tục do bàn máy mang phôi thực hiện.

Bàn máy (5) mang phôi trên hình 2.30 chuyển động tịnh tiến khứ hồi trên sống trượt ngang của xà (4) theo hướng thẳng góc với hướng chuyển động của bàn trượt (1 ). Cơ cấu con cóc truyền chuyển động quay không liên tục đến trục vít me ngang của bàn máy theo sơ đồ ở hình 2.32.

Cơ cấu chạy dao ngang gồm có bánh răng Zl lắp trên trục rỗng của đĩa biên, bánh răng Z2 ăn khớp với Zl và lồng trên trục cố định ở cần (1). Cần (1) nối với xà ngang bằng thanh (2). Khi xà ngang lên cao hay xuống thấp, thanh (2) mang cần (1 ) và bánh răng Z2 quay quanh bánh răng Zl làm cho liên hệ giữa bánh răng Zl và trục vít me ngang không thay đổi.

mặt đầu của bánh răng Z2 có lắp chốt lệch tâm (3). Chốt này nhờ thanh kéo (4) truyền chuyển động quay lắc tới tay gạt (5) của cơ cấu con cóc. Bánh cóc (6) được cố định trên trục vít me ngang truyền tới bàn máy chuyển động chạy dao ngang không liên tục.

Điều chỉnh lượng chạy dao ngang bằng cách quay nắp (7) để che lấp một phần tương ứng của số răng bánh cóc (6). Như thế một phần hành trình của con cóc (8) sẽ trượt trên nắp (7) và một số răng nhất định sẽ được con cóc đẩy đi.

Nếu số lượng răng bị con cóc đẩy đi trong một hành hình kép là x, số răng của bánh cóc là Z, bước ren của trục vít me ngang là tx và tỷ số truyền giữa bánh cóc và trục vít me là i thì lượng chạy dao ngang là :

Ở một số máy bào ngang lượng chạy dao được điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí của chốt lệch tâm (3). Ở một số máy bào hiện đại các bánh răng Z1/Z2 của cơ cấu chạy ngang được thay bằng cơ cấu cam để điều khiển chuyển động của bánh cóc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.