Mastercam X7 2D_Nhóm lệnh hiệu chỉnh

Chọn Menu>Edit>trim/break hay chọn biểu tượng  ta có tất cả các lệnh hiệu chỉnh trong MasterCam như sau:

1 Trim và thanh công cụ của Trim

Trim giúp ta cắt xén nhiều đối tượng  cắt, hoặc kéo dài các đối tượng  tại điểm giao nhau cuả chúng.

a One entity: dùng để cắt xén hoặc kéo dài đối tượng đến 1 điểm chung, đối tượng  thứ hai không thay đổi.

click chọn biểu tượng , cắt xén một đối tượng  đến 1 đối tượng  mà chúng ta cần cắt đến

– Chọn đối tượng  thứ nhất để trim E1 (phần giữa lại)

– Chọn đối tượng  thứ hai E2 để trim với đối tượng  thứ nhất E1 (dao cắt)

Muốn giữ lại bên nào thì ta click chuột chọn bên đó.

b Trim 2 entity: click chọn biểu tượng . Chức năng này cắt hai đối tượng đồng thời tại giao điểm cắt nhau của chúng.

Select the entity to trim: click chuột trái tại P1

Select the entity to trim: click chuột trái tại  P2

c Trim 3 entity: kích chọn biểu tượng chức năng này cắt 3 đối tượng cùng lúc đến những điểm chúng giao nhau.

 

Select the first entity to trim: chọn đối tượng  trim thứ nhất, click chuột trái tại P1

Select the second  entity to trim: chọn đối tượng  trim thứ 2, click chọn chuột trái tại P2.

Select the third entity to trim: chọn đối tượng  bị trim, click chuột trái tại P3

d Trim divide kích chọn biểu tượng lệnh này dùng để cắt một đường thẳng hoặc một cùng giữa hai đường thẳng hoặc hai cùng khác.

Khác với lệnh ở trên, ở lệnh này chúng ta chỉ cần chọn đối tượng  bị trim P3

e Trim point chúng ta click chọn biểu tượng lệnh này dùng để cắt hoặc nối dài của đối tượng là line, arc tới điểm đã chọn.

f Many hoặc kích chọn biểu tượng lệnh này dùng để cắt nhiều đối tượng cùng 1 lúc

Select curve to trim< entity selection options>: Sequentially bạn kích chuột trái tại P1 ^P4

+ Select: enter

+ Select trimming Curve: Bạn kích chuột trái tại P5

+ Indicate Side of Trimming Curve: Bạn kích chuột trái tại P6 để chọn phần giữ lại.

Edit >Trim/Break > close arc.

Lệnh này dùng để chuyển cùng thanh vòng tròn.

+ Chọn 1 arc to convert to a full circle: Bạn kích chuột trái tại P1.

2 break: Chia một đối tượng thành nhiều đối tượng  nhỏ hơn

a.Two pieces: Chia đường cong thành hai đối tượng  tại điểm chia

– Chọn đối tượng

– Chọn điểm để chia

b At length: Chia đường cong thành 2 đoạn với chiều dài cho trước

– Chọn đối tượng

– Nhập chiều dài

c Mny pieces Chia đường cong thành nhiều đoạn có chiều dài bằng nhau

– Chọn đối tượng , xác lập các thông số đoạn, chiều dài mỗi đoạn

– Chọn OK  để thực hiện lệnh.

d At intersection Chia các đường cong tại các giao điểm của chúng

– Chọn các đối tượng  cắt nhau

– Chọn OK kết thúc việc chọn

e. Cirle : Chia đường tròn thành các cùng tròn

– Chọn đường tròn, ENTER

– Nhập số đoạn chia

f . Spline to arcs: Chuyển đường Spline thành các cùng tròn và đường thẳng

– Chọn đối tượng

– Chọn Done kết thúc việc chọn

– Xác lập các thông số:

Dispose = K: giữ đường Spline

Dispose = B: dấu đường Spline

Dispose = D: xóa đường Spline

– Chọn Do it để thực hiện lệnh.

 

3 Extend: kéo dài đối tượng

– Chọn đối tượng  để kéo dài một đoạn bằng chiều dài đă cho trước. Điểm kéo dài gần với vị trí chọn đối tượng

Length: cho phép ta thay đổi chiều dài đoạn cần kéo. Giá trị dương thì kéo dài đối tượng  hơn, giá trị âm thì làm ngắn đối tượng  đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.