Mastercam X7 2D_Letter

Letter  và  thanh công cụ của Letter

Cho phép ta tạo ra các dạng text dọc theo các đường thẳng, đường  cong hoặc các đối tượng  hình học

Chọn menu > Create > Next menu > Letter hay chọn biểu tượng

Hộp thoại xuất hiện

Các bước thực hiện:

– Xác lập các thông số và nhập kí tự:

Font: chọn font được định nghĩa trước bởi Mastercam.

Height: chiều cao của kí tự

Arc radius: Bán kính của cùng tron để viết kí tự

Spacing: Khoảng cách giữa các kí tự

Horizontal: Vẽ kí tự theo phương ngang

Vertical: Vẽ kí tự theo phương thẳng đứng

Top of Arc: Vẽ kí tự theo cùng tròn ở đỉnh

Botm of arc: vẽ kí tự theo cùng tròn ở đáy

Letters: nhập kí tự vào

– Xác định điểm đặt các kí tự.

Chúng ta chọn font và bỏ qua font size và chọn OK

Nhập chữ vào ô letters: advance-cad

Nhập chiểu cao vào o Parameters height: 3.0

Chọn hướng cho phông chữ trong bằng Alignment.

Chú ý : Hệ thống sẽ đưa ra 4 tuy chọn thể hiện phông chữ sau:

Horizontal : viết chữ theo phương ngang

Vertical : viết chữ theo hàng dọc

Top of arc : viết chữ trên đỉnh một cùng

Bottom of arc : viết chữ nằm dưới một cùng

Nhập khoảng cách cách chữ vào ô parameter spacing:

Sau khi chỉnh sửa xong phông chữ phù hợp thì chọn OK rồi sau độ nhập điểm đầu tiên cho câu chữ.

Viết chữ theo kiểu Horizontal hoặc Vertical

Letter : advance-cad

Nhập  chiều cao vào parameter height: 20

Chọn điểm đặt cho chữ.

 

Viết chữ theo kiểu Bottom of  hoặc Top of arc

Các bạn làm tượng tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.