Mastercam X7 2D_Ellipse & Polygon

5.9  Ellipse:

Chọn menu > Create > Ellipse hoặc chọn biểu tượng

– Khai báo giá trị trong hộp thoại

– Chọn điểm tâm trên màn hình

khai báo bán kính theo phương x

khai báo bán kính theo phương y

 khai báo góc bắt đầu

khai báo góc kết thúc

khai báo giá trị góc quay

Create point: tạo dấu tấm hình chữ nhật

Surface Creation: tạo bề mặt trong đường biên hình chữ nhật

OK

 apply

10 Polygon và thanh công cụ Polygon.

Chọn menu >Create >Polygon hoặc chọn biểu tượng

Các bước thực hiện:

– Khai báo giá trị trong hộp thoại

– Chọn điểm tâm trên màn hình

Số cạnh

Bán kính đường tròn nội tiếp hoặc ngoại tiếp đa giác

Corner: ngoại tiếp

Flat: nội tiếp

khai báo bán kính góc bo

khai báo giá trị góc quay

Create point: tạo dấu tâm đa giác

Surface Creation: tạo bề mặt trong đường biên hình đa giác

OK = đóng hộp thoại

apply

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.