Mastercam X7 2D_ Lệnh fillet

Lệnh fillet

Chọn menu >  Create > Fillet, hoặc chọn biểu tượng  ta có 2 chế độ Fillet như sau:

1 Fillet entities bo từng góc.

– Nhập bán kính

– Chọn chế độ fillet: style, trim, no trim

– Chọn đối tượng  thứ nhất

– Chọn đối tượng  thứ hai

2 Fillet chains bo nhiều góc cùng lúc

– Nhập bán kính

– Chọn chế độ fillet: style, trim, no trim

– Chọn chuỗi các đối tượng :

 

 

Fillet chuỗi các đối tượng  bằng cách chọn chuỗi các đối tượng  liên tục

Fillet chuỗi các đối tượng  bằng cách dùng cửa số chọn các đối tượng

Fillet chuỗi các đối tượng  bằng cách chọn 1 điểm bên trong đường biên kín

Fillet chuỗi các đối tượng  bằng cách chọn đối tượng  thứ nhất và đối tượng

cuối cùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.