Mastercam X7 2D_ Chamfer & Spline

5 Chamfer và thanh công cụ của Chamfer:

Chọn menu >  Create > Chamfer, hoặc chọn biểu tượng  ta có 2 chế độ Chamfer

như sau:

5.1 Chamfer entities vát từng góc

– Nhập khoảng cách

– Chọn chế độ chamfer: distance, trim, no trim

– Chọn đối tượng

 

5.2 Chamfer chains vát nhiều góc cùng lúc

– Nhập khoảng cách

– Chọn chế độ chamfer:istance , trim, no trim

– Chọn chuỗi các đối tượng :

6 Spline và thanh công cụ của spline

Chọn menu > Create > Spline chọn biểu tượng  trên Toolbar ta có các chế độ tạo đường cong Spline như sau:

 

6.1 Manual:

Tạo đường Spline thủ công

– Nhập hay chọn điểm mà đường Spline sẽ đi qua, theo thứ tự các điểm đă

được nhập

– Nhấn Esc để kết thúc lệnh.

6.2 Automatic:

Tạo đường Spline tự động đi qua các điểm đă tồn tại trên màn hình

mà được tạo ra từ “chức năng tạo điểm” bằng cách chọn 3 điểm.

– Chọn  ba điểm: điểm 1, điểm 2, và điểm cuối.

– Nhấn Esc để kết thúc lệnh

6.3 Curves:

Tạo đường Spline từ các đường cong đă có

– Chọn chuỗi đường cong

– Chọn Done: kết thúc việc chọn chuỗi đường cong

6.4 Blend:

Tạo Spline tiếp xúc với hai đường

– Chọn đường cong thứ nhất

– Chọn vị trí tiếp xúc

– Chọn đường cong thứ hai

– Chọn vị trí tiếp xúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.