Lượng ăn dao theo số vòng quay

Đối với máy tiện CNC, lượng ăn dao không đo theo đơn vị thời gian, chỉ đo theo khoảng cách thực tế về hành trình cùa dao cắt trong một vòng quay của trục chính. Lượng ăn dao theo số vòng quav được dùng chủ yếu trên máy tiện (G99 trong Nhóm A). Giá trị này có tính chế độ, chí xóa bằng hàm ăn dao khác (thường là G98). Máy tiện còn có thể được lập trình theo lượng ăn daoIphút (G98) để điều khiển tôc độ ăn dao khi trục chính không quay. Khi viết tắt, tiêu chuẩn của lượng ăn dao/vòng quay là:

□       Inch per revolution           in/rev (hoặc ipr)

□       Milimeters per revolution       mm/rev

Định dạng phổ biến đôi với       lượng ăn dao/

vòng quay là 4 chữ số thập phân  trong hệ Anh

và ba chữ số thập phân trong hệ mét. Ví dụ, tôc độ ăn dao 0.083333 in/rev sẽ được áp dụng trong chương trình CNC là F0.0833 trên hầu hết các bộ điều khiển; 0.42937 mm/rev sẽ được lập trình là F0.429. Nhiều hệ thông hiện đại chấp nhận lượng ăn dao đến sáu chữ số thập phân theo hệ Anh và 5 chừ số thập phân theo hệ mét.

Cần cẩn thận khi làm tròn các giá trị lượng ãn dao (chiều sâu cắt). Đôi với các nguyên công tiện và phav, chỉ cần làm tròn hợp lý là đủ. Đôi với tiện ren một lưỡi cắt, độ chính xác lượng ăn dao là rất quan trọng, đặc biệt đôi với các ren dài hoặc rất mịn. Một số bộ điều khiển Fanuc có thể được lập trình với độ chính xác của lượng ăn dao đến 6 chữ số thập phân khi tiện ren.

Lệnh lập trình đôi với lượng ăn dao/vòng quay là G99. Đối với hầu hết các máy tiện, đây là mặc định hệ thống, do đó không cần viết trong chương trình, trừ khi được sử dụng chung với lẹnh G98.

Nói chung, lượng ăn dao Iphút (G98) được dùng trong chương trình tiện CNC phổ biến hơn so với lượng ăn dao/vòng quay (G95) trong chương trình phay. Lý do là trên máy tiện, lệnh này điều khiển tốc độ ãn dao trong khi trục chính không quay. Ví dụ, trong nguyên công chuốt hoặc xọc, cữ chặn chi tiết được dùng đổ “đẩy” dao vào vị trí chính xác trong mâm cặp, hoặc bộ đồ gá “kéo” dao ra ngoài. Sự chạy dao nhanh sẽ trở nên quá nhanh và không thế áp dụng lượng ăn dao / vòng quay, do đó phải dùng lượng ãn dao / phút. Trong các trường hợp tương tự, cần dùng các lệnh G98 và G99 trong chương trình. Cả hai lệnh này đều có tính chế độ và xóa lẫn nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.