Lệnh tọa dộ và kích thước trong phay cnc

 

Tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối (G90/G91)

  • Tuyệt  đối  G90:(ABS:  absolute).  Dao  chuyển  động  tới  điểm  chỉ  thị

xác định bằng giá trị tuyệt đối so với điểm chuẩn.

qwqw

  • Tương đối G91: (INC: incremental). Vị trí hiện tại của dao được xem

là  điểm  chuẩn  cho  chuyển  động  kế  tiếp.  Tọa  độ  điểm  tới  tính  từ

khoảng cách điểm trước đó.

www

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.