Lệnh tọa dộ và kích thước trong phay cnc

 

Tọa độ tuyệt đối và tọa độ tương đối (G90/G91)

  • Tuyệt  đối  G90:(ABS:  absolute).  Dao  chuyển  động  tới  điểm  chỉ  thị

xác định bằng giá trị tuyệt đối so với điểm chuẩn.

qwqw

  • Tương đối G91: (INC: incremental). Vị trí hiện tại của dao được xem

là  điểm  chuẩn  cho  chuyển  động  kế  tiếp.  Tọa  độ  điểm  tới  tính  từ

khoảng cách điểm trước đó.

www

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *