Lệnh dừng chính xác

Một trong hai lệnh điều khiến lượng ãn dao khi gia công qua các góc là G09 – Exact Stop (dừng chính xác). Đây là lệnh không có tính chế độ và cần lặp lại trong từng block mỗi khi cần thiết.

Trong ví dụ chương trình 01301, không có sự tăng tốc và giảm tốc. Điều này    có        thể       gây                                                       ra

sự gia công các góc không đều, do tốc      độ        ăn dao

tương đối cao F90.0 (in/min)

1301       (CẮT BỈNH THƯỜNG)

¿13 GO 0 X15 . 0 Y12 . 0 N14 GO 1 X19 . 0 F90 . 0 N15 Y16 . 0 N16 X15.0 N17 Y12 . 0

Bằng cách bổ sung lệnh dừng chính xác G09 vào chương trình, sự chuyển động trong block đó sẽ hoàn tất trước khi khởi đầu chuyển động theo trục kế tiếp.

1302       (CẮT GO9 )

¿13 GOO X15 . 0 Y12 . 0 N14 GO9 G01 X19 .0 F90 . 0 N15 GO 9 Y16 . 0 N16 GO 9 X15 . 0 N17 Y12 . 0

Ví dụ 01302 bảo đảm góc sắc nét ở cả ba vị trí của chi tiết. Nếu chỉ yêu cầu một góc chính xác, cần lập trình G09 trong block kết thúc tại góc đó (chương trình 01303)

1303       (CẮT G09)

¿13 GOO X15 . 0 Y12 . 0 N14 go 1 X19 . 0 F90 . 0 N15 G09 Y16.0 N16 X15 . 0 N17 Y12.0

Lệnh G09 chỉ hữu dụng nếu chỉ vài block đòi hỏi giảm tốc ở các góc nhỏ. Đôi với chương trình đòi hỏi chính xác tất cả các góc, sự lặp lại thường xuyên lệnh G09 là không hiệu quả.

Lệnh chế dộ dừng chính xác

Lệnh thứ hai chỉnh sửa sai số ở các góc sắc nét là G61 – Exact. Stop Mode (dừng chính xác). Lệnh này hiệu quả hơn G09 nhưng có chức năng tương tự. Khác biệt chính là lệnh G61 có tính chế độ, duy trì hiệu lực cho đến khi được xóa bằng lệnh chế độ cắt G64. Lệnh G61 rút ngắn thời gian lập trình nhưng không giảm thời gian chu kỳ. Lệnh này thay cho lệnh G09 nếu khi cần lặp lại nhiều lần lệnh G09 trong chương trình.

01304 (CẮT G61)

¿13 GOO X15 . 0 Y12 . 0

N14 G61 G01 X19 . 0 F90 . 0

N15Y16.0

N16 X15 . 0

N17Y12.0

NI8 G64

Bạn hãy chú ý, chương trình 01304 có kết quả đồng nhất với 01301. Trong cả hai trường hợp, kiểm tra sự dừng chính xác áp dụng cho mọi chuyển dộng cắt – không theo chế độ trong 01301 và có tính chế độ trong 01304. Ngoài ra, bạn cần chú ý block N18, sử dụng lệnh G64

—chế độ cắt bình thường. Chế độ này là mặc định khi mở máy và thường không cần lập trình. Hình 12.1 minh họa chuyển động dụng cụ cắt có và không có lệnh G09/G61 … lượng dư ở góc được phóng đại để minh họa, trong thực tế giá trị này thấp hơn nhiều.

 

12.1

Hình 12.1. Điều khiển lượng àn dao khi gia công góc, với lệnh G09 hơn G61

Sự vượt qua góc một cách tự động

Trong khi sự bù bán kính mũi dạo có hiệu lực đối với dao phay, tốc độ ăn dao ở các điểm đổi hướng (góc) thường kliông bị vượt qua. Trong trường hợp tương tự, lệnh chuẩn bị G62 có thể được dùng để tự động vượt qua lượng ăn dao ở các góc của chi tiết. Lệnh này có hiệu lực cho đến khi lệnh G61 (chế độ dừng chính xác), lệnh G68 (tarô ren), hoặc lệnh G64 (chế độ cắt) được lập trình.

Chê độ tarô ren

Lập trình với chế độ tarô ren G63 sẽ làm cho hệ thống điều khiển bỏ qua xác lập bất kỹ của công tắc vượt qua sự ăn dao, ngoại trừ xác lập 100%. G63 còn xóa chức năng của phím duy trì ăn dao trên bảng điều khiển. Chế độ tarô ren có thể dược xóa bằng lập trình lệnh G61 í chế độ dừng chính xác), lệnh G62 (chọn chế độ vượt qua góc một cách tự động), hoặc lệnh G64 (chọn chế độ cắt). ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.