Lập trình với chương trình con

Cú pháp G22 A… H…
Chức năng Gọi chương trình con
Diễn giải Axxxx : số thứ tự câu lệnh bắt đẩu ct con

Ex : A6120 H : SỐ lẩn lặp lại ct con

Ex : H2

LƯU ý :

–  Khi mở chương trình: mở chương trình chính trước , chương trình con sau

–  Phần mềm sẽ hỏi số thứ tự của câu lệnh bắt đẩu chương trình con

–  Chương chính và chương trình con phải nằm cùng thư mục

 TRÌNH Tự THỰC HIỆN TẠO CT NC BẰNG ADIMILL

  1. Xác định kích thước phôi
  2. Chọn dao sẽ dùng (dùng thư viện dao)
  3. Xác định chuẩn thảo chương
  4. Soạn thảo chương trình
  5. Mô phỏng kiểm tra chương trình
  6. Lưu chương trình

Một số yêu cầu khi sử dụng chương trình con

• Là một phẩn cùa chương trình chính và cố thể gọi theo yêu cẩu.
• Sau khi chương trình con được gọi, quyển điểu khiển được giao cho chương trình con. Khi chương trình con thực hiện xong quyển điểu khiển chuyển về cho câu lệnh kế sát sau lệnh gọi chương trình con.
• Sử dụng trong các trường hợp công việc có tính chất lặp lại
• Làm cho chương trình ngắn hơn, dễ quản lý hơn
• Cẩn có kỹ năng lập trình tốt

Ví dụ:

*T1 NI

*0X 0.000

*0Y 0.000

*0Z 30.000

*LX 100.000

*LY 60.000

*LZ 30.000 N10 G17
N20 TI S2500 M3

N30 GO X-10. Y15. Z2.

N40 G22 A5000 H5 N50 M2
N5000 G82 PO U20. vo. Z-10. R2. F45.

N5010 M99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.