Lập trình với cách viết thu gọn contour (phương pháp SINUMERIK)

Lập trình với cách viết thu gọn contour (phương pháp SINUMERIK)

Phương pháp lập trình với cách viết thu gọn contour (Sinumerik) được hãng SIEMENS giới thiệu dùng cho các máy tiện có trang bị hệ điều khiển do hãng chế tạo. Nguyên tắc của cách viết thu gọn contour chi tiết là hệ điều khiển xác định không đầy đủ các thông số về contour chi tiết nhưng khi cần thiết thì hệ điều khiển tạo ra những lệnh điều khiển bổ sung.

Nhìn chung, các đoạn thẳng và các cung tròn tạo thành contour chi tiết đều được chuyển tiếp qua một số góc và được nối tiếp với nhau bằng một đoạn vát mép hoặc một cung tròn (hình 9.18). Dưới đây ta ứng dụng phương pháp SINUMERRIK để lập trình cho một chi tiết điển hình khi tiện.

Hình 9.18a: dịch chuyển của dao từ điểm 1 đến điểm 2 có thê được viết bằng lệnh:

N(i) G01 X(X2) A(A)

Như vậy hệ điều khiển sẽ xác định toạ độ Z2 khi cần thiết. Lệnh trên có thể được viết theo số liệu cụ thể như sau:

N(i) G01 X80 A 135

Đương nhiên là khi lập trình ta có thể chọn Z2 thay cho X2.

Hình 9.18b: dịch chuyển của dao từ điểm 1 đến điểm 3 có thê được viết bằng lệnh:

N(i) G01 X(X3) Z(Z3) A(A1) A(A2)

Ta thấy ở đây lệnh N(i) chỉ cho biết toạ độ X, z của điểm 3 và hai góc A l, A2 cho nên hệ điều khiển phải tính toạ độ của 2 điểm và tạo ra hai lệnh thay vì có một lệnh. Theo số liêu cụ thể thì lệnh trên được viết:

N(i) G01 X75 Z15 A142 A155

Hình 9 .18c: cách viết lênh cho các góc 90° và 180° như sau:

N(i) GO1 X62 Z38 A90 A180

Hình 9.18d: quỹ đạo chuyển động của dao từ điểm 1 đến điểm3 phải đi qua hai đoạn thẳng tạo thành phần vát mép tại điểm 2 có thể được viết bằng lệnh:

N(i) G01 X40 Z85 B-20

N (i+l)Z30

Ở đây phần vát mép với địa chỉ (ký hiệu) B được đưa vào chương trình (chữ B với dấu (-)).

Hình9.18đ: khi quỹ đạo chuyển động của dao theo các đoạn thẳng tạo thành cung tròn và bán kính được viết trong lệnh với địa chỉ B (xác định các toạ độ của điểm cắt nhau của hai đoạn thẳng ) thì lệnh cũng được viết tương tự như trường hợp trên hình 9 .18d:

N(i) G01 X(X2) Z(Z2) B(R)

N(i+l) X(X3) Z(Z3)

Các lệnh trên được viết với các số liệu cụ thể như sau:

N(i) GOL X55 Z92 B6

N (i+l)X 64Z18

Hình 9.18e: quỹ đạo chuyển động của dao từ điểm 1 đến điểm 3 được viết bằng lệnh:

N(i) G01 Z105.6 A142.5 B12

N(i+1) X82.5 Z20

Hình 9.18g: có thể lập trình theo đoạn vát mép giữa hai đoạn thẳng như sau:

N(i)G01 X60 A 155 B-6

N(i+1) X77.4 Z10.5

Hình 9.18h: sự chuyển tiếp thành đoạn thẳng thành cung tròn (góc nhỏ hơn 180°) được lập trình với G02 (G03). Khi viết lệnh cần chú ý sự tuần tự của góc và bán kính (địa chỉ A và B):

N(i) G02 X54.5 Z22 A137 B20.5

Những ví dụ trên đây cho thấy ưu tiên của phương pháp SINUMERIK là không cần các phép tính trung gian đối với các contour chi tiết phức tạp (hình 9.19).

Thật vậy, contour trên hình 9.19a có thể được viết bằng 3 lệnh sau đây:

N(i)X(X2) X(Z2) B(-Cl)

N(i+1) X(X3) Z(Z3) B(-C2)

N(i+2) X(X4) Z(Z4)

Hoặc có thể viết lệnh theo góc:

N(i) A(A1) B(-C1)

N(i+1) X(X3) Z(Z3) A(A2) B(-C2)

N(i+2) X(X4) Z(Z4)

Contour trên hình 9.19b được viết bằng các lệnh sau:

N(i) X(X2) Z(Z2) B(R1)

N(i+l)X(X3) Z(Z3)B(-C2)

N(i+2) X(X4) Z(Z4)

Hoặc có thể viết lệnh trên theo góc:

N(i) A(A1) B(R1)

N(i+1) X(X3) Z(Z3) A(A2) B(-C2)

N(i+2) X(X4) Z(Z4)

Contour trên hình 9.19c được viết bằng các lệnh sau:

N(i) A(A1) B(R1)

N(i+1) X(X3) Z(Z3) A(A2) B(R2)

N(i+2) X(X4) Z(Z4)

Contour trên hình 9 .19d có các lệnh sau:

N(i) A(A1)B(-C1)

N(i+1) X(X3) Z(Z3) A(A2) B(R2)

N(i+2) X(X4) Z(Z4)

Dưới đây ta nghiên cứu một số ví dụ ứng dụng phương pháp SINUMERIK để lập trình với cách thu gọn contour.

Ví dụ 1: lập trình gia công chi tiết trên hình 9.20.

Chương trình gia công chi tiết trên hình 9.20 được viết như sau:

%LF

N01 G90 G00 X0 Z358 S800

N05 G91 Z-6

N10 G90 G01 X57 Z300 A90 A180 B-5

N15 X100 A140

N20 G03 XI 22.5 Z286 A90 B8

N25 G02 X 180 Z65 B60 A 175

N30 G01 X220 Z0 A135 A180

N35 G00 X226 Z358 M00

Thứ tự các câu lệnh trên được chọn cách nhau 5 đơn vị tạo thuận lợi hình thành chương trình trong hệ điều khiển của máy.

Ví dụ 2: lập trình tiện lỗ trên hình 9.21.

Chương trình gia công chi tiết trên hình 9.21 được viết như sau:

 %LF

N01 T0101

N02 G97 S1500 M04 M06

N03 G90 G00 X80 Z120

N04 G91 X-10Z-30

N05 G90 G01 X70 Z68.5 F0.3

N06 G03 X60 Z58.5 R-25

N07 G01 Z45

N08 X50

N09 Z35

N10 G03 X30 Z20 R-15

N11 G91 X-20

N12 Z+70

N13G90 X80 Z120 M02

Giải thích chương trình: N01, N02 có ký hiệu dao T01 và nhóm hiệu chỉnh dao 01, số vòng quay của trục chính S=1500 vg/phút, quay ngược chiều kim đồng hồ (M04) và lệnh thay dao (M06).

N03 là dao dịch chuyển đến điểm 0 với toạ độ X=80 và Z=120 trong hệ kích thước tuyệt đối (G90).

N04 là dao dịch chuyển đến điểm 1.

Các lệnh tiếp theo từ N05+N13 là quỹ đạo chuyển động của dao theo contour chi tiết.