Lập trình tiện trên Mastercam v9-X_Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công tiện -lệnh ROUGH

tu-hoc-mastercam5-79

LỆNH ROUGH

Ý NGHĨA:

Lệnh Tiện thô.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Rough
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ R
Xuất hiện dòng nhắc:

GIẢI THÍCH:

1. Select the entry point or Chain the inner bounđary: chọn điểm vào hoặc chuỗi đường biên dạng cần gia công.

2. Select the last entity or: chọn đối tượng cuối hoặc thực hiện các thao tác sau để kết thúc chọn đường biên.

tu-hoc-mastercam5-80

3.Chain the outer boundary or select the retraction poìnt or select Done: chọn biên ngoài hoặc điểm rút dao về hoặc chọn Done để kết thúc chọn đường biên.

tu-hoc-mastercam5-81

4. Xuất hiện bảng thoại:

Tool parameters: các thông số dao

Chọn dao tiện thô ngoài (hoặc trong) và đặt các thông số

tu-hoc-mastercam5-82

Rough parameters: các thông số công nghệ cho tiện thô

tu-hoc-mastercam5-83

Overlap amount: khoảng cách giữa đường chạy dao có gia công và đường rút dao
Rough step: chiều sâu cắt cùa một lần gia công
Equal steps: chiều sâu bằng nhau cho các lần
Stock to leave in X: lượng dư để lại sau gia công theo phương X
Stock to leave in z: lượng dư dể lại sau gia công theo phương z
Entry amount: khoảng cách giữa dao và phôi, dao di chuyển với tốc độ gia công
Cutting Method: phương pháp cắt
One-way: một đường

tu-hoc-mastercam5-84
 
tu-hoc-mastercam5-85

tu-hoc-mastercam5-86

 
tu-hoc-mastercam5-87
 
tu-hoc-mastercam5-88

Locality of the teacher a teacher who resides near your house is better, because he can come for the classes on time, without causing much delay.