Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 9:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh SETUP SHEET

tu-hoc-mastercam5-34

LỆNH SETUP SHEET

Ý NGHĨA:

Tạo bảng liệt kê công nghệ, dao sử dụng.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> NC utils -> Setup sheet
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ s.

Xuất hiện bảng thoại:

GIẢI THÍCH:

tu-hoc-mastercam5-35
Chọn biểu tượng hiển thị dao (#1, #2, #3, #4) bảng liệt kê các dao cần dùng được tạo.

tu-hoc-mastercam5-36

Text fields: đặt các thông tin cho bảng liệt kê:

tu-hoc-mastercam5-37

General: các thiết lập lưới hiển thị.

tu-hoc-mastercam5-38

Nhấn OK, màn hình hiển thị các thông tin cần thiết về chi tiết được tạo.

tu-hoc-mastercam5-39

Diesen aufschub wrde ich allerdings nicht empfehlen, ghostwriter https://ghostwritinghilfe.com/ weil die betrge fr die zinsen in ordnung sind.