Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 8:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh TRANSFORM

tu-hoc-mastercam5-27

LỆNH TRANSFORM

Ý NGHĨA:

Sử dụng Toolpaths đã có để dịch chuyển, sao chép, lấy đối xứng.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn : Main Menu->Toolpaths ->Nextmenu -> Transform
Dòng lênh : Gõ chữ T, chữ N, chữ F

Xuất hiện bảng thoại:

GIẢI THÍCH:

1. Xác lập các thông số:

tu-hoc-mastercam5-28

a/Type and methods: xác định kiểu và phương pháp

Source operations: chọn thao tác gốc (thao tác nào được đánh dấu sẽ được chọn)
Type:kiểu thao tác với Toolpaths gốc
Translate:dịch chuyển
Rotate:quay
Mirror:lấy đối xứng
Method: phương pháp tính toạ độ trong dịch chuyển, quay.

 

Translate:

tu-hoc-mastercam5-29

Rectangular:thao tác phân bố theo hàng, cột
X spacing:khoảng cách các hàng
Y spacing:khoảng cách các cột
X steps:số thao tác được tạo theo phương X
Y steps:số thao tác được tạo theo phương Y
Polar:dịch chuyển theo toạ độ cực
Distance:khoảng cách dịch chuyển
Angle:góc dịch chuyển
Steps:số lần lặp
Between points: dịch chuyển theo toạ độ điểm
From pt:điểm bất đầu
To pt:điểm đích.

tu-hoc-mastercam5-30

b/Rotate: quay thao tác gốc :

tu-hoc-mastercam5-31

Rotate point : điểm cơ sở
Origin : gốc tọa độ
Point : điểm bất kỳ được chọn
Number of steps : số lần lặp
Start angle : góc bắt đầu
Rotate angle : góc quay

c/Mirror:

tu-hoc-mastercam5-32

Mirror method: phương pháp đối xứng
X- axis : đối xứng qua trục X
Y- axis : đối xứng qua trục Y
Entity: chọn đường thẳng làm trục đối xứng
Mirror points : xác định toạ độ hai điểm trục đối xứng đi qua.

tu-hoc-mastercam5-33

2. Chọn một phương pháp, đặt các thông số ứng với phương pháp đó, nhấn OK kết thúc.

Auch unternehmerinnen und unternehmer ghostwriter with https://ghostwriter-hilfe.com/ sind bekanntlich menschen mit einer seele.