Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 7:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh JOP SETUP

tu-hoc-mastercam4-42

 LỆNH JOP SETUP

Ý NGHĨA:

Khai báo phôi

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> Toolpaths -> Job Setup
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ J
Xuất hiện hộp thoại:

GIẢI THÍCH:

tu-hoc-mastercam5-25
Khai báo kích thước phôi theo các phương X,Y,Z có 4 cách.
Nhập trực tiếp các giá trị kích thước phôi vào các ô X,Y,Z.
Chọn Slect corners: nhập X,Y. Nhập trực tiếp z
Chọn Bounding box: nhập biên dạng trên và biên dạng dáy của phôi
NCI extents: sử dụng một khai báo đã có
Select origin: chọn gốc không của phôi
Material: chọn vật liệu phôi.

tu-hoc-mastercam5-26

Feed calculation: tính toán tốc độ gia công
Maximum RPM: số vòng quay lớn nhất của trục chính (vòng/phút).

 

The remedy to this essay service situation is for the writer to assume the role of the audience.