Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh OPERATIONS

matercam16

 

 

Ý NGHĨA:

Quản lý thao tác

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths -> Operations
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ o

Xuất hiện hộp thoại:

GIẢI THÍCH:

tu-hoc-mastercam5-20

*Chọn thao tác cần xử lý, chọn Slect all nếu chọn tất cả các thao tác.

Mỗi thao tác đều có các thông sô’ dữ liệu đi kèm, muốn chỉnh sửa dữ liệu nháy đúp chuột trái vào dữ liệu cân chỉnh sửa.
Regen path : tính toán, cập nhật dữ liệu vừa chỉnh sửa
Backplot, verify : kiểm tra các thao tác ờ dạng chạy mô phỏng
Post : chuyển thành chương trình NC

 

1/Backplot:xuất hiện các lựa chọn

Step: kiểm tra theo từng bước
Run :chạy tự động đến hết tất cả các thao tác được chọn
Display :chế độ hiển thị
Show path: hiển thị đường dẫn khi chạy mô phỏng
Y : có hiển thị
N : không hiển thị
Show tool :hiển thị dao khi chạy mô phỏng
Y:có hiển thị
N : không hiển thị
Verify params: hiển thị thông số.

 

2. Verify:

Chọn nút Machine để chạy mô phỏng
Sau khi chạy mô phỏng, chọn nút Stock section để xem dạng hình cắt

tu-hoc-mastercam5-21

3. Post:

Xuất hiện bảng thoại:
tu-hoc-mastercam5-22
Change Post: chọn hệ điều khiển của máy CNC
NCI file : tạo tệp NCI
NC file : tạo tệp NC cho máy CNC
Send : chuyển trực tiếp dữ liệu chương trình NC được tạo tới máy CNC, nếu có sự kết nối máy tính với máy CNC

tu-hoc-mastercam5-23

Đặt tên tệp NC, nhấn Save. Chương trình NC được tạo có cấu trúc mã lệnh ứng với hệ điều khiển được chọn:

tu-hoc-mastercam5-24

 

 

One of the roles of the audience is to come up with questions which they seek answers to as they read a web service there text.