Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 4:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh DRIIL (lệnh khoan lỗ)

tu-hoc-mastercam4-96

LỆNH DRIIL:

Ý NGHĨA:

Khoan lỗ.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Drill
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ D

GIẢI THÍCH:

1. Add point: nhập toạ độ điểm cần khoan, có các phương pháp nhập điểm sau:
Manual  : nhập điểm thông thường
Automatic : nhập điểm tự động
Entities : các điểm điều khiển cùa một đối tượng
Window pts : theo cửa sổ chọn
Last : điểm trước đó
Mask on arc : tâm cung tròn
Patterns : theo các điểm phân bố dạng hình ma trận, cung tròn
Options : các thiết lập phương án di chuyển dao
Subpgm ops : sử dụng một Toolpath đã tạo

Options:

tu-hoc-mastercam4-97

Điểm đánh dấu đỏ là điểm xuất phát.

1. Nhấn Done

2. Xuất hiện bảng thoại:

Tool parameters: các thông số dao khoan

tu-hoc-mastercam4-98

Simple drill – nopeck: các thông số khoan

 

tu-hoc-mastercam4-99

Depth: chiều sâu khoan
Tip comp: khoan thủng

tu-hoc-mastercam5-00

Cycle : kiểu chu trình
Drill/ counterbore : kiểu khoan không rứt dao/ doa ngược
Dwell : thời gian ngừng đổi chiều quay
Peck drill : chia làm nhiều lần khoan sâu
lst peck : lượng khoan sâu đầu tiên
Subsequent peck : lượng ăn sâu tiếp theo
Peck clearance : khoảng an toàn
Dwell : thời gian dừng
Chip Break : khoan bẻ phoi
Retract amount : lượng rút dao về
Tap : ta rô
Bore : doa

3. Chọn phương án, nhập thông số tương ứng:

 

 

To further assert this claim, let us consider an example https://admission-writer.com/ application essay writing service about plant species.