Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 2:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh POCKET

tu-hoc-mastercam4-14

 LỆNH POCKET

Ý NGHĨA:

Phay hốc.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> Toolpaths —> Pocket
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ p

GIẢI THÍCH:

1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng hốc cần phay.

tu-hoc-mastercam4-72

2. Nhấn Done.

3. Xuất hiện bảng thoại:

a/Tool parameters: các thông số dao

tu-hoc-mastercam4-73

b/Pocketing parameters: Các thông số hốc

tu-hoc-mastercam4-74

Pocket type: kiểu hốc
Standard: kiểu hốc kín
Facing: phay bề mặt theo biên dạng hốc
Island Facing: phay bề mặt theo biên dạng hốc có đảo giữa
Remachining: phay lại một hốc đã có
Open: hốc có biên hở

+Facing: 

tu-hoc-mastercam4-75

Overlap percentage : phần trăm lượng cắt quá tính theo đường kính dao
Overlap amout : lượng cắt quá
Approach distance : khoảng cách vị trí dao vào so với biên dạng
Exit distance : khoảng cách thoát dao so với biên dạng
Overlap amount : lượng cắt quá

tu-hoc-mastercam4-76

+Island facing:

Stock above islands: lượng phôi tạo đảo, tính từ đáy hốc

+Remachining:

tu-hoc-mastercam4-77

Compute remaining stock from: tính toán lượng phôi còn lại từ
All previous operations : từ tất cả các thao tác trước đó
The previous operation : chỉ thao tác trước đó
Roughing tool diameter : từ đường kính dao phay thô

+Open:

tu-hoc-mastercam4-78

Overlap percentage: phần trăm lượng cắt quá tính theo đường kính dao
Overlap amout: lượng cắt quá
Depth cuts: chia chiều sâu hốc thành nhiều lần phay.

tu-hoc-mastercam4-79

Max rough step: chiều sâu phay thô lớn nhất
# Finish cuts: số lần phay tinh
Finish step: chiều sâu một lần phay tinh
Keep tool down: giữ dao khi xuống các chiều sâu tiếp theo
Use island depths: sử dụng chiều sâu đảo
Tapered walls: tạo góc doãng thành hốc
Depth cut order: thứ tự phay sâu (trong trường hợp phay nhiều hốc một lúc)
By pocket: theo từng hốc
By depth: theo chiều sâu

Roughing/ finishing parameters: các thông số phay thô/ phay tinh hốc

tu-hoc-mastercam4-80

tu-hoc-mastercam4-81

Entry helix :

tu-hoc-mastercam4-82

Lead in/out: chế độ vào, ra

tu-hoc-mastercam4-83

tu-hoc-mastercam4-84

4. Chọn phương pháp gia công, nhập thông số ứng với phương pháp đó, nhấn OK.

tu-hoc-mastercam4-85

 

 

 

 

You have never attempted to write about www.essaysheaven.com cheap essay it.