Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 3:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh CONTOUR

matercam16

LỆNH CONTOUR:

Ý NGHĨA:

Gia công biên dạng.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn : Main Menu -> Toolpaths -> Contour
Dòng lệnh : Gõ chữ T, chữ c

GIẢI THÍCH:

1. Select Chain 1: chọn chuỗi biên dạng .

tu-hoc-mastercam4-86

2. Nhấn Done.

3. Xuất hiện bảng thoại:

a/Tool parameters: các thông số dao

tu-hoc-mastercam4-87

b/Contour parameters: các thông số biên dạng

tu-hoc-mastercam4-88

Compensation in Computer: bù dao trong máy tính
Compensation in control: bù dao trong hệ điều khiển

tu-hoc-mastercam4-89

Contour type : kiểu biên dạng
3D : biên dạng 3D
2D : biên dạng 2D
2D chamfer : vát cạnh
Ramp : tạo biên dốc
Remaching : làm tinh biên dạng đã phay trước đó

 

a/2D chamfer :

tu-hoc-mastercam4-90

b/Ramp:

tu-hoc-mastercam4-91

 

 

c/3D:

tu-hoc-mastercam4-92

Multi passes: tạo nhiều đường phay từ biên phôi vào đến biên dạng

tu-hoc-mastercam4-94

Roughing passes: phay thô
Number: số lần
Spacing: khoảng cách các lần, tính theo tâm dao
Finishing passes: phay tinh
Number: số lần
Spacing: khoảng cách các lần, tính theo tâm dao
depth cuts:chia chiều sâu cần phay thành nhiều lần

tu-hoc-mastercam4-95

X, Y, z Stock to leave : lượng dư sau gia công theo các phương X,Y,Z
Lead In/Out: chế độ vào ra

4. Nhấn Ok kết thúc lệnh.

Perhaps plant species is an area you can you help me with my homework view as very boring.