Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 13:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh FILTER

tu-hoc-mastercam5-48
 

LỆNH FILTER

Ý NGHĨA:

Lọc bỏ các đối tượng trùng nhau, đổi tượng giới hạn khi vẽ. Mục đích tạo thuận lợi khi chọn chuỗi đối tượng, giảm dung lượng tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu ->NC utils-> Filter
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ F
Xuất hiện lựa chọn:

GIẢI THÍCH:

Settings: các thiết lập
Tolerance: dung sai cho phép
Look ahead: số đối tượng lọc
Create arcs: phạm vi giới hạn các cung tròn
Minimum arc radius: bán kính min
Maximum arc radius: bán kính max
tu-hoc-mastercam5-57
Do it: thực hiện
Xuất hiện bảng thoại chứa tệp NCI, chọn tệp NCI đã tạo.
tu-hoc-mastercam5-58
kết quả lọc:
tu-hoc-mastercam5-59
Chọn Yes để chấp nhận.
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam5-60

Lưu tệp đã lọc, chọn Save.

 
 
 
 
Nowadays, there are https://college-homework-help.org/ certain schools which provide online piano classes as well.