Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 12:Hướng dẫn sử dụng các lệnh POST PROC(lệnh Chuyển thành chương trình NC)

tu-hoc-mastercam5-48
 

 LỆNH POST PROC

Ý NGHĨA:

Chuyển thành chương trình NC.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu —> NC utils -> Post proc
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ p
Xuất hiện lựa chọn:

GIẢI THÍCH:

Change : đổi post theo hệ điều khiển của máy CNC
Run : tạo chương trình NC
UpdatePST : cập nhật post (Mastercam9.0)
Run old : tạo NC, sử dụng một tệp NCI đã có

 

1/Change : đổi post theo hệ điều khiển của máy CNC:

tu-hoc-mastercam5-49

tu-hoc-mastercam5-50

tu-hoc-mastercam5-51

2/Run : tạo chương trình NC

Xuất hiện bảng thoại, chọn Yes

tu-hoc-mastercam5-52

Lấy tệp NCI đã có, chọn open, Nếu chua có tệp NCI phải thực hiện lạo NCI theo lệnh operations.

tu-hoc-mastercam5-53

Tên tệp NC đặt tại File name, chọn Save.

tu-hoc-mastercam5-54

Chương trình NC được tạo:

tu-hoc-mastercam5-55

 
 
They are also very useful, as you can learn piano from the comfort of identify this your home, without actually having to travel to someplace else.