Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 11:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh BACKPLOT (kiểm tra thao tác gia công)

tu-hoc-mastercam5-34

LỆNH BACKPLOT:

Ý NGHĨA:

Kiểm tra thao tác gia công.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn : Main Menu -> NC utils-> Backplot
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ B
Xuất hiện lựa chọn:

GIẢI THÍCH:

Step: kiểm tra theo từng bước
Run:chạy tự động đến hết tất cả các thao tác được chọn
Display:chế độ hiển thị
Show path:hiển thị đường dẫn khi chạy mô phỏng
Y:có hiển thị
N:không hiển thị
Show tool:hiển thị dao khi chạy mô phỏng
Y:có hiển thị
N:không hiển thị
Verify params: hiển thị thông số .
Display: chế độ hiển thị

Mastercam 8.0 bảng thoại:

tu-hoc-mastercam5-44

Mastercam 9.0 xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam5-45

General: các thông số chung
Step mode: phương pháp hiển thị di chuyển dao của mỗi bước
Interpolate:theo các vị trí tương đối
Step Increment:khoảng dịch tương đối
Endpoints: theo các điểm cuối
Tool Motion: chuyển động dao
Static:trạng thái tĩnh
Animate: trạng thái động
Delay: thời gian ngừng các bước
Save as geometry: lưu đường di chuyển dao rihư các đối tượng hình học

tu-hoc-mastercam5-46

Appearance : hiển thị
Tool : dao
Holder : bộ lắp dao
Motion : dịch chuyển
Rapid : màu biểu thị di chuyển không cắt gọt
Linear feed : màu biểu thị di chuyển cắt gọt theo đường thẳng
cw Arc, ccw Arc feed: màu biểu thị di chuyển cắt gọt theo đường cong thuận, ngược chiều kim đồng hồ.

tu-hoc-mastercam5-47

Stop : ngừng mô phỏng
Stop at null tool change : ngừng khi hết thay dao
Stop at step number : ngừng tại một bước gia công nào đó
Stop at XYZ value: ngừng tại một giá trị XYZ nào đó
Stop at XYZ change:ngừng khi giá trị XYZ thay đổi đến giá trị nào đó
Các giá trị cần thiết lập được nhập tại hộp thoại.

 

 

That’s why you should read more do my essay for me http://essayprofs.com about how to write a persuasive essay.