Lập trình phay trên Mastercam v9-X_Bài 10:Hướng dẫn sử dụng các lệnh gia công phay -lệnh VERIFY

tu-hoc-mastercam4-14

LỆNH VERIFY:

Ý NGHĨA:

Kiểm tra thao tác gia công dạng 3D.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn : Main Menu -> NC utils —> Verify
Dòng lệnh : Gõ chữ N, chữ V

Xuất hiện bảng thoại:

GIẢI THÍCH:

tu-hoc-mastercam5-40

Thiết lập cấu hình:

tu-hoc-mastercam5-41

Stock: hiển thị phôi
Shape: dạng phôi
Boundaries : biên dạng phôi
Scan toolpath(s): theo Toolpath
Use Jop Setup values : sử dụng gíá trị đã đặt ở Job Setup
Pick stock corners : khai báo theo các điểm góc phôi
Initial stock size source: kích thước phôi gốc
Set colors: thiết lập màu sắc

tu-hoc-mastercam5-42

Stock color: màu hiển thị phôi
Collision color: màu hiển thị lỗi
Cut stock color, tool # 1: màu hiển thị phôi cắt bời dao số 1
Tool: hiển thị dao
Turbo (no tool): không hiển thị dao
Wireframe tool: dạng khung dây
Solid tool: dạng khối
Display holder: hiển thị bộ lắp dao
Profile: biên dạng dao
Auto: tự động
As defined: theo định nghĩa
Change tool/ color: đổi dao, đổi màu sắc hiển thị
Stop on tool change: ngừng chạy mô phỏng khi đổi dao
Stop on collision: ngừng chạy mô phòng khi gặp lỗi
Translucent stock : phôi hiển thị dạng trong suốt
Display control: thông số điều khiển hiển thị
Moves/ step: số lần dịch chuyển/ bước công nghệ
Moves/ refresh:số lẩn dịch chuyển/ lần làm tươi
Speed: : tốc độ chạy mô phỏng
Update after each toolpath: cập nhật phôi sau mỗi bước công nghệ.

tu-hoc-mastercam5-43

Der firmenauftritt https://best-ghostwriter.com sollte einheitlich sein.