Lập trình gia công khuôn Pro E 5

Đối với khuôn dưới ( Cavity) việc thiết lập các chu trình gia công tương tự khuôn trên

vChu trình gia công Surface

Tương tự ta cũng thiết lập các thông số ban dầu như hình:

ltrinh 1

Thực hiện

  • Trong Manufacture/ Machining/ NC Sequence/ Surface Mill/ 3Axis/ Done
  • Đánh dấu vào các mục Name, Tools, Parameters, Surfaces và Define Cuts
  • Thiết lập dao: chọn dao BallMill phi 4
  • Thiết lập Parmeters:  thiết lập như hình

ltrinh 2

  • Chọn bề mặt gia công: trong NCSEQSURFS chọn Select Srfs
  • Trong SURF PICK chọn Model/ Done/ Chọn mặt gia công/ Done/ Done Return

Xuất hiện hộp thoại Cut Definiton

ltrinh 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *