Làm quen Mastercam v9-X_Bài4:Các lệnh quản lí tệp trong mastercam

1-LỆNH NEW:

Ý NGHĨA:

Tạo bản vẽ mới.

DẠNG LỆNH:
Trình đơn:Main Menu -> File -> New.

Dòng lệnh: Gõ chữ F, chữ w.

GIẢI THÍCH:
Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-59

Đã chuẩn bị bản vẽ và thao tác công nghệ. Nhấn Yes để chấp nhận.

 

2- LỆNH GET:

Ý NGHĨA:

Mở bản vẽ đã có.

DẠNG LỆNH:

Trình đờn                      : Main Menu —> File -> Get.

Dòng lệnh                 : Gõ chữ F, chữ G.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-60

Chọn tệp cần mở. Nhấn open.

 

3-LỆNH SAVE:

Ý NGHĨA:

Lưu bản vẽ.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu ->File -> Save.

Dòng lệnh                 : Gõchữ F, chữ s.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-61

Nhập tên bản vẽ tại ô File name. Chọn Save.

 

4-  LỆNH SAVE SOME:

Ý NGHĨA:

Lưu một số đối tượng của bản vẽ. DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu File -> Save some.

Dòng lệnh                 : Gõ chữ F, chữ A.

GIẢI THÍCH:

Select entities to save: chọn đối tượng để lưu.

Nhấn Done.

Xuất hiện bảng thoại:

Nhập tên bản vẽ tại ô File name. Chọn Save.

 

4-  LỆNH EDIT:

Ý NGHĨA:

Chỉnh sửa tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu —> File —> Edit.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ E

GIẢI THÍCH:

Type of file to edit : chọn kiểu tệp cần chỉnh sửa

DOC: tệp văn bản (Thường là chương trình NC), IGS

Chọn tên tệp cần sửa nội dung, nhấn Open.

 

5-  LỆNH MERGE:

Ý NGHĨA:

Trộn các tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                    : Main Menu -> File Merge.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ M.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-62

Chọn tên tệp cần chèn vào tệp đang dùng, nhấn Open.

 

6-LỆNH BROWSE:

Ý NGHĨA:

Tìm tệp theo đường dẫn chứa tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình dơn                 : Main Menu File -> Browse.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ B.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-63

Chọn biểu tượng thư mục, xuất hiện đường dẫn.

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-64

Chọn thư mục chứa tệp nhấn OK.

 

Trở vể bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-65

Nhấn OK.

Các tệp trong thư mục được hiển thị. Nhấn ESC để đừng. Xuất hiện các lựa chọn:

Eorvvard Forward : chọn tệp trước tệp đang hiển thị
Backup Backup : chọn tệp sau tệp đang hiển thị
Auto Auto : hiển thị tự động
DeỊay Delay : thời gian ngừng giữa các tệp khi hiển thị
Keep Keep : giữ lại tệp hiển thị
Delete Delete : xoá tệp hiển thị

 

7-  LỆNH CONVERTERS:

Ý NGHỈA:

Chuyển đổi tệp sang các phần mềm ứng dụng khác và ngược lại. DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Maỉn Menu -> File -> Converters.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ V

GIẢI THÍCH:

Chọn kiểu tệp:

tu-hoc-mastercam1-66

Chọn xuất, nhập tệp:

tu-hoc-mastercam1-67

8- LỆNH PROPERTIES:

Ý NGHĨA:

Thông tin về tệp.

DẠNG LỆNH:

Trình đơn                 : Main Menu -> Fỉle -> Nextmenu -> Properties.

Dòng lệnh                : Gõ chữ F, chữ N, chữ p.

GIẢI THÍCH:

Xuất hiện bảng thoại:

tu-hoc-mastercam1-68

File name : tên tệp
Created : ngày tạo
Modìíied : ngày sửa
Size : dung lượng file
Descriptor : nội dung file.

 

 

 

 

Dauerndes vergleichen schadet, ghostwriter bachelorarbeit https://ghostwritinghilfe.com/ vorbilder sind hingegen ntzlich.