Khởi động trục chính

Các ví dụ dưới đây sẽ minh họa một số phương pháp để khởi động tốc độ và chiều quay trục chính trong chương trình. Những ví dụ này đều giả thiết không có sự xác lập tốc độ trục chính s, thông qua chương trình trước đó hoặc thông qua Manual Data Input (MDI – nhập dừ liệu bằng tay). Trên các máy CNC, chưa có sự đãng ký hoặc mặc định tốc độ trục chính khi máy đóng công tắc chính (ON)

3 Ví dụ A – ứng dụng phay

NI G2 0

N2 G17 G40 G80

N3 G90 GOO G54 X14 .0 Y9.5

N4 G43 Z1.0 HOI s600 M03 (SPEED WITH ROTATION) N5 . . .

Ví dụ này là một trong các định dạng thông dụng đối với các nguyên công phay. Cả tốc độ và chiều quay trục chính đều được xác lập với chuyển động trục z hướng đến chi tiết gia công. Phương pháp thứ hai là khởi động trục chính với chuyển động XY — block N3 trong ví dụ:

N3 G90 GOO G54 X14 .0 Y9.5 S600 M03

Lựa chọn tùy theo quan điểm của nhà lập trình. G20 trong block riêng rẽ là khồng cần thiết đối với các bộ điều khiển Fanuc.

o Ví dụ B – ứng dụng phay

NI G20

N2 G17 640 G80

N3 G90 GOO G54 X14 . 0 Y9 . 5 S600 (SPEED ONLY) N4 G43 Zl.o HOI MO3                       (ROTATION STARTS)

N5 . . .

Ví dụ B là đúng về kỹ thuật nhưng không hợp logic. Không có lợi ích khi chia tốc độ trục chính và chiều quay vào hai block. Điều này làm cho chương trình khó diễn dịch hơn.

3 Ví dụ c – ứng dụng phay

NI G20

N2 G17 G40 G80

N3 GO0 G90 G54 X14 . 0 Y9 . 5 M03 (ROTATION SET) N4G43Z1.0H01         (NO                                 ROTATION)

N5 GO 1 zo . 1 F50 . 0 S600 (ROTATION STARTS)

N6 . . .

Ví dụ c không sai nhưng thiếu tính thực tế. Sẽ không có nguy hiểm nếu máy đóng công tắc chính (ON) ngay trước khi chạy chương trình này. Mặt khác, M03 sẽ kích hoạt chiều quay trục chính, nếu chương trình khác đã được xử lý trước đó. Điều này có thể đư?. đến tình huống nguy hiểm. Do đó, bạn hãy tuân theo nguyên tắc đơn giản:

z> Ví dụ D – ứng dụng tiện vói G50

NI G2 0

N2 G50 X13.625 Z4 . 0 T0100

N3 G9 6 S420 MO3 (SPEED SET – ROTATION STARTS) N4 . . .

Đây là định dạng được ưa thích trên các máy tiện CNC, nếu sử dụng phương pháp xác lập G50 kiểu cũ. Do tôc độ trục chính được xác lập là CSS – Constant Surface Speed (tốc độ bề mặt không đổi) – hệ thông,điều khiển sẽ tính toán số vòng quay thực trong một phút (r/min) dựa trên giá trị css 420ft/min và đường kính chi tiết hiện hành ở vị trí X13.625. Ví dụ E là đúng về kỹ thuật nhưng có thể gây nguy hiểm do M03 được lập trình trong block trước địa chỉ s.

o Ví dụ E – ứng dụng tiện với G50

NI G20

N2 G50 X13 . 625 Z4.0 T0100 M03 (ROTATION SET) N3 GOO X6 . 0 zo . 1   (NO                                 ROTATION)

N4 G96 G01 zo F0.04 T0100 S420 (ROTAT. STARTS) N5 . . .

o Ví dụ F – ứng dụng tiện không dùng G50

NI G20 T0100

N2 G96 S42 0 MO3 (SPEED SET – ROTATION STARTS) N3 GOO . . .

Trong ví dụ F, dùng cho các bộ điều khiển hiện đại (do G50 không còn được sử dụng làm lệnh đăng ký vị trí), tốc độ trục chính của máy sẽ được tính toán với giá trị bù dao cắt được lưu trong thanh ghi Work Geometry Off net bù dạng hình học) của hệ thống điều khiển. Hệ thông này sẽ tính toán số vòng / phút khi block N2 được thực thi.

Các ví dụ này chỉ là các phương pháp đúng về kỹ thuật để khởi động trục chính. Tất cả đều chứa sự quay được lựa chọn ở đầu chương trình, bao quát cả các ứng dụng tiện và phay. Sự khởi động trục chính ở đầu chương trình là có ý đồ, do đối với dụng cụ cất thứ nhất trong chương trình hoàn toàn chưa có địa chỉ tốc độ và lệnh chiều quay được kích hoạt (thường được thực hiện từ dụng cụ cắt trước đó). Tuy nhiên, bộ điều khiển có thể còn lưu tốc độ trục chính và chiều quay từ dụng cụ cuối cùng của chương trình gia công trước đó.

Dụng cụ bất kỳ tiếp sau dụng cụ cắt thứ nhất thường giả định sự chọn tốc độ và chiều quay đã lập trình cho dụng cụ trước đó. Nếu chỉ lập trình tốc độ trục chính cho dụng cụ kế tiếp, mà không có chiều quay, dụng cụ cắt này sê lấy chiều quay được lập trình gần nhất. Nếu chỉ chiều quay M03 hoặc M04 được lập trình, tốc độ trục chính s sẽ hoàn toàn như dụng cụ cắt trước đó.

Bạn cần cẩn thận nếu chương trình chứa các hàm dừng chương trình M00 hoặc MOI, hoặc hàm dừng trục chính M05. Các hàm này đều dừng trục chính một cách tự động. Điều đó có nghĩa là cần bảo đảm tuyệt đôi sự quay trục chính xảy ra đúng thời điểm, đúng tốc độ và đúng chiều. Bạn phải luôn luôn lập trình tốc độ và chiều quay trục chính trong cùng một block và cho từng dụng cụ cắt. Cả hai hàm này liên kết với nhau một cách logic, cần được đặt chung trong block để có cấu trúc chương trĩnh hợp lý và an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.