KHỞI ĐẦU VÀ MẶC ĐỊNH BÙ CHI TIẾT

Nếu không có lệnh bù chi tiết được chuyên biệt trong chương trình và hệ điều khiển hỗ trợ sự bù chi tiết, bộ điều khiển sẽ tự động chọn G54 – đây là sự lựa chọn mặc định bình thường. Trong lập trình, bạn nên chọn lệnh bù chi tiết và các hàm mặc định khác, dù G54 mặc định được dùng thường xuyên trong các chương trình. Người vận hành máy sè có cảm tình hơn với chương trình CNC. Bạn cần nhớ, bộ điều khiển vẫn có các tọa độ chi tiết chính xác được lưu trong bộ ghi G54

Trong chương trình, sự bù chi tiết có thể được thiết lập theo hai cách – trong block riêng, không có thông tin bổ sung, ví dụ:

NI G54

Lệnh bù chi tiết có thể được lập trình như một phần của block khởi dầu, thường ở đầu chương trình hoặc ở đầu của từng dụng cụ cắt: NI G17 G4 0 G80 G54

ững dụng phổ biến nhất là lập trình mã G tương ứng trong vùng block như chuyển động dụng cụ cắt thứ nhất:

N40 GOO G54 X5 .5 Y3 .1 S1500 M03

Hình 17.4 minh họa kỳ thuật này. Trong block N40 nêu trên, vị trí tuyệt đôi của dao cắt là X5.5 Y3.1, bền trong G54. Điều gì thực sự xảy ra khi xử lý block này?

A = M + p

A: chiều dài chuyển động thực (khoảng cách được hiển thị)

M: khoảng cách đo từ zero máy

P: Vị trí đích tuyệt đối được lập trình (giá trị trục)

Bạn cần rất cẩn thận khi cộng giá trị âm, do đây là tổng đại số.

Chẳng hạn:

-10 + (-12) = -10-12 = -22

Nếu có sự bù chi tiết khác được lập trình, sự bù đó sẽ tự động thay thế giá trị bù cũ, trước khi xảy ra chuyển động thực của dao cắt.

Thay đổi giá trị bù chỉ tiết

Trong chương trình CNC, có thể sử dụng một, hai, hoặc tất cả các lệnh bù chi tiết khả dụng. Nếu sử dụng tất cả các lệnh bù chi tiết, xác lập bù sẽ ỉ ưu khoảng cách từ zero máy đến zero chương trình của từng chi tiết trong nhóm gá lắp.

 

17.4

 

Hình 17.4. Chuyển động trực tiếp của dao cắt đến vị trí cho trước sử dụng lệnh G54

Bạn hãy chú ý, khồng có các giá trị X hoặc

Y   liên quan với G54 trong Hình 17.4; thực tê không cần các giá trị đó. Người vận hành CNC đặt chi tiết ở vị trí thích hợp bất kỳ trên bàn máy, kẹp chặt, xác định khoảng cách giữa zero chương trình và zero máy, sau đó nhập các giá trị đó vào bộ ghi điều khiển, dưới tiêu đề G54; có thể nhập bằng tay hoặc tự động.

Giả sử xét thời điểm sau khi gá lắp, các khoảng cách đo từ zero máy đến zero chương trình là X-12.5543 và Y-7.4462. Máy tính sẽ xác định chuyển động thực bằng phép toán đơn giản – luôn là phép cộng giá trị đích X lập trình với giá trị X đã đo, giá trị Y lập trình với giá trị Y đã đo.

Chuyển động thực của dụng cụ cắt trong block N40 sẽ là:

x= -12.5543+5.5=-7.0543 Y= -7.4462+3.1=-4.3462

Các tính toán này hoàn toàn không cần thiết trong lập trình hàng ngày, chúng chỉ hữu ích để hiểu phương pháp bộ điều khiển diễn dịch dữ liệu đã cho.

Toàn bộ tính toán này là rất ổn định, có thể đưa vào công thức đơn giản. Để đơn giản, các xác lập của sự bù EXT (ngoài hoặc chung) không gộp vào công thức này, chúng sẽ được giải thích ở cuối chương.

Ví dụ, nếu có ba chi tiết lắp trên bàn máy, mỗi chi tiết đều có vị trí zero chương trình riêng liên quan với một mã G bù chi tiết.

 

17.5

Hình 17.5. Sử dụng nhiều lệnh bù chi tiết trong một gá lắp và một chương trình

Bạn hãy so sánh mọi chuyển động khả dĩ trên Hình 17.5.

G90 GOO G54 xo YO

… là chuyển động nhanh từ vị trí dao cắt hiện hành đến vị trí zero chương trình của chi tiết thứ nhất.

G90 GOO G55 xo YO

… là chuyển động nhanh từ vị trí dao cắt hiện hành đến vị trí zero chương trình của chi tiết thứ hai.

G90 GOO G56 xo YO

… ià chuyển động nhanh từ vi trí dao cắt
hiện hành đến vị trí zero chương trình của chi tiết thứ ba.

Vị trí đích không hẳn là zero chi tiết (zero chương trình) như trong ví dụ nếu trên. Nói chung, dao sẽ chuyển động đến đúng vị trí cắt gọt thứ nhất, để tiết kiệm thời gian chu kỳ. Chương trình ví dụ dưới đây sẽ minh họa kỹ thuật đó.

Trong ví dụ này, lỗ sẽ được khoan điểm trên từng chi tiết (có 3 chi tiết) đến chiều sâu tính toán Z-0.17 (Chương trình 01701). Bạn hãy nghiên cứu tính đơn giản của sự chuyển tiếp giữa các mã G bù chi tiết, không có sự xóa, chỉ có mã G mới, sự bù chi tiết mới. Bộ điều khiển sẽ thực hiện phần còn lại.

01701 NI G20

N2 G17 G40 G80

N3 G90 G54 GOO X5 . 5 Y3 .1 S1000 M03 (G54 USED)

N4 G43 Z0.1 HOI M08

N5 G99 682 RO. 1 z-0.14 P100 F8 .0

N6 G55 X5.5 Y3.1    {SW1?CH TO G55)

N7 G56 X5.5 Y3.1     (SWITCH TO G56)

N8 G80 Z1.0 M09

N9 G91 G54 G28 Z0 M05 (SWITCH TO      G54 )

N10 MOI

Các block N3 đến N5 liên quan với chi tiết thứ nhất, bên trong lệnh bù G54. Block N6 sẽ khoan điểm chi tiết thứ hai, bên trong lệnh bù G55, block N7 sẽ khoan điểm chi tiết thứ ba trong lệnh bù G56. Bạn hãy chú ý sự trả về lệnh G54 trong block N9.

Sự trả về hệ tọa độ mặc định là không cần thiết, nhưng nên lập trình khi dao hoàn tất sự cắt gọt. Sự lựa chọn bù chi tiết có tính chế độ, bạn hãy chú ý sự chuyển tiếp giữa các dụng cụ cắt từ mã G bù này sang mã G bù khác. Trở về G54 mặc định sẽ rất hữu ích ở cuối từng dao cắt.

Nếu tất cả các block này đều trong cùng một chương trình, bộ điều khiển sẽ tự động xác định sự khác biệt (hiệu số) giữa vị trí dao hiện hành và cùng vị trí dao đó trong mã G bù chi tiết kế tiếp. Đây là ưu điểm lớn nhất khi sử dụng các lệnh bù chi tiết, hơn hẳn sự bù vị trí và đăng ký vị trí. Mọi chi tiết được gá lắp có thể là đồng nhâ’t hoặc khác nhau, khi chúng ở cùng các vị trí dối với toàn bộ nhóm gá lắp.

ứng dụng trục z

Cho đến đây vẫn chưa trình bày về trục z trong nội dung liên quan đến sự bù chi tiết. Điều này không phải ngẫu nhiên, nhưng là hoàn toàn cố ý. Tuy sự bù chi tiết được chọn bất kỳ đều có thể áp dụng cho trục z, và cùng logic như các trục X, Y, nhưng ở đây có phương pháp điều khiển trục z tốt hơn. Phương pháp điều khiển trục z dưới dạng các lệnh G43 và G44 liên quan chặt chẽ với sự bù chiều dài dụng cụ cắt, đôi khi dược gọi là sự bù dao. Vấn đế này sẽ được trình bày riêng cho Chương 18. Trong hầu hết các ứng dụng lập trình, sự bù chi tiết chí được dùng trong mặt phẳng XY. Đây là xác lập hệ điều khiển thông dụng và có thể biểu thị bằng ví dụ dưới đây với các giá trị lưu trong bộ ghi điều khiển:

(G54 ) X-8.761

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.