Hướng dẫn tự lập trình tiện chi tiết

Thí dụ về chương trình tiện


Chi tiết tiện trong Hình 1 cần phải được chế tạo trên một máy tiện CNC. Những dụng cụ phải sử dụng (Bảng 1) nằm trong một ổ tích dụng cụ (ổ dao xoay) với bộ phận thay thế dụng cụ tự động tương ứng với mã số trong danh mục của nó. Những dữ liệu cắt (Bảng 2) được lấy từ các tờ dữ liệu của nhà sản xuất dụng cụ. Bảng 3 cho thấy một chương trình CNC với hệ điều khiển riêng biệt.

Copy word để test code

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH
N1 Bắt đầu chương trình
N2 G54 G90 G18
N3 Thay đổi dụng cụ
N4 G96 F0.5 S280 T1 TC1 M4 M8
N5 Tiện phẳng mặt đầu (tiện vát mặt đầu)
N6 GOO zo X85
N7 GO1 X-0.8
N8 GO1 ZI0.5
N9 GOO X85
N1O Tiện thô biên dạng
N11 G81 D3 H3 AZ0.1 AX0.4 AE2 AS93 AV1 02
N12 G22 L1
N13 G80
N14 M14 H1
N15 Tiện tinh biên dạng
N16 Thay đổi dụng cụ
N17 G96 F0.07 S280 T2 TC1 M4 M8
N18 GOO Z1 X-0.4
N19 G01 zo
N20 G01 X34
N21 G01 Z1
N22 GO X30
N23 G01 zo
N24 G22 L1
N25 G14 H1
N26 Tiện ren
N27 Thay đổi dụng cụ
N28 G97 F4 S1326 T4 TC1 M4 M8
N29 ;M36
N30 G31 Z-28 X36 F4 D2 zso XS36 DA3 DU1 06 01 H14
N31 G97 S995
N32 ;M48
N33 G31 Z-63 X48 F5 D2.5 ZS-30 XS48 DA3 DU1 07 01 H14
N34 CHƯƠNG TRÌNH KÉT THÚC TẠI ĐIỂM THAY ĐỒI DỤNG cụ
N35 G14 H1
N36 M30
CHƯƠNG TRÌNH CON L1
N1 G01 zo X30
N2 G42 X33
N3 G01 X35.8 Z-3
N4 G01 Z-20
N5 G85 Z-30 X36 I2.9 K12
N6 G01 X47.8 RN-3
N7 G01 Z-52.5
N8 G85 Z-65 X48 I3.5 K14
N9 G01 X64 RN3
N10 G01 Z-90
N11 G01 X80 RN-2
N12 G01 Z-100
N13 G01 G40 XI3
N14 M17