Học CNCKad_Bài 20: Thanh công nghệ gia công tấm (Shcct Proccessing Technology Tab)

images

1)     Thanh công nghệ gia công tấm (Shcct Proccessing Technology Tab)

Đây là thanh làm việc với toàn bộ các phương pháp để sử dụng trong khi tạo

bai20-cnckad-xxx

2)     Phương pháp gia còng của dụng cụ (TooPs Processing Strategy)

Từ hộp thoại này có thể thiết lập phương pháp gia công cho CncKad, nó sẽ
được sử dụng khi tạo mã NC. Có thể lựa chọn cách phân loại hình dáng đột của
các dụng cụ khác nhau.

3)    Thực hiện gia công trên toàn bộ tấm (All Sheet Processing)

Thực hiện quá trình đột trcn toàn bộ tấm với một dụng cụ nào đó và sau đó di
chuyển đến dụng cụ tiếp theo.

4)  Gia công chi tiết (Part Processing)

Thực hiện quá trình gia công trên một chi tiết với tất cả dụng cụ và sau khi
kết thúc quá trình gia công sẽ chuyển tới chi tiết tiếp theo (phương pháp này
thích hợp sử dụng khi làm việc với vật liệu dày hoặc máy cũ). Ở dây có sự nguy
hiểm lớn khi máy có sự cố trong nhiều trường hợp, tại một số chi tiết đã hoàn
thành. Khi dấu hiệu của dụng cụ là màu xanh – chúng sẽ làm việc trên toàn bộ
tấm, dụng cụ màu đỏ sẽ làm việc trên từng chi tiết.

5)      Phân loại quá trình gia công (Stripe Processing)

Thực hiện quá trình đột với tất cả các dụng cụ (có trong thực tế, tất cả dụng
cụ màu xanh) trên các chi tiết cần gia công thuộc tấm vật liệu hiện hành và sau
đó tiến hành phân loại. Sau khi hoàn thành việc phân loại, nó có thể được loại bỏ at mobile friendly casions.

Chú ỷ: Lựa chọn này sẽ không làm việc trên phần lắp ghép

6) . Phương pháp tối ưu (Optimization Strategy)

–     Staring Conner: Thiết lập điểm mà ở đó sự tối ưu hoá hướng gia công được bắt đầu.

–     Optimization Path:  Thiết lập kiểu tối ưu hoá: Snake X, One way Y, User Deíined…

7)     Thanh chi tiết (Part tab)

Thanh này được phân loại như sau:

bai20-cnckad-1xxx